Informacja o ochronie prywatności

Informacja o ochronie prywatności
16 maja 2022r.

Grupa Diaverum, w tym jej spółki zależne, zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkowników i przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób Diaverum przetwarza dane osobowe, które gromadzi w związku z rekrutacją i zatrudnieniem.

Kim jesteśmy – administrator danych

W zależności od kraju, w którym aplikujesz o pracę, w niniejszej informacji znajdziesz wskazanie Administratora Twoich Danych Osobowych. Administrator odpowiada za upewnienie się, że Twoje Dane Osobowe są przetwarzane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto każdy kraj wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Na liście znajdującej się na końcu niniejszej informacji o ochronie prywatności znajdują się  dane Administratora danych oraz adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych w każdym kraju.
Dane przetwarzane przez Diaverum

Diaverum gromadzi i przetwarza różne rodzaje danych osobowych, w tym między innymi w zależności od specyficznych wymagań dla poszczególnych ról:

Dane osobowe:
dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail),
dane demograficzne (np. płeć, wiek, język i obywatelstwo).
Informacje o rekrutacji:
zgłoszenie i życiorys,
informacje o rozmowie kwalifikacyjnej, wywiady wideo,
referencje od poprzednich pracodawców i inne referencje od osób trzecich,
informacje o kompetencjach, kwalifikacjach, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym i wykształceniu kandydata.
Na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę możemy również gromadzić wyniki niezbędnych testów zdrowotnych, narkotykowych, psychometrycznych, sprawdzających predyspozycje, a także dane o niekaralności i wyniki testów kredytowych w zależności od obsadzanego stanowiska oraz tam, gdzie jest to niezbędne do przeprowadzenia działań rekrutacyjnych.
Dane identyfikacyjne:
dowód tożsamości,
krajowy numer identyfikacyjny.
Dane i identyfikatory online:
dane gromadzone za pomocą plików cookie lub podobnych technologii dotyczące korzystania z usług przez użytkownika, w tym jego adres IP, identyfikator pliku cookie oraz identyfikator urządzenia mobilnego.
Informacje uwierzytelniające:
nazwa użytkownika i hasło do platformy rekrutacyjnej,
dane służące do uwierzytelniania i zabezpieczania naszych usług, takie jak dane logowania i dzienniki bezpieczeństwa.
 

 

W jaki sposób Diaverum gromadzi dane

Dane osobowe, które przetwarzamy, pochodzą z różnych źródeł:
Bezpośrednio od Ciebie: gdy zakładasz konto w naszym portalu rekrutacyjnym, przesyłasz nam swoją aplikację lub CV lub gdy w inny sposób kontaktujesz się z nami.
Strony trzecie: takie jak agencje rekrutacyjne, referencje i poprzedni pracodawcy, dostawcy usług medycznych lub zdrowotnych oraz władze i inne podmioty zajmujące się sprawdzaniem niekaralności i zdolności kredytowej. Uzyskamy zgodę użytkownika na takie gromadzenie danych, gdy będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.
Spółki Grupy Diaverum: udostępniamy informacje w celach wymienionych poniżej w dziale "Kto może uzyskać dostęp do danych osobowych?".
 

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do wcześniej określonych celów, opierając się na obowiązujących podstawach prawnych, w tym dotyczących uzasadnionego interesu, obowiązku prawnym oraz w celu realizacji i zawarcia umowy. Świadoma zgoda może zostać wykorzystana, jeśli zezwolisz nam na wykorzystanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych.

Główne cele przetwarzania danych osobowych
Rekrutacja i pozyskiwanie pracowników: wykorzystujemy dane osobowe do kontaktowania się z Tobą, na przykład w celu poinformowania Cię o statusie Twojego zgłoszenia lub uzyskania dodatkowych informacji. Wykorzystujemy również dane osobowe w celu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, oceny, sprawdzania referencji, historii kredytowej i niekaralności, zgodnie z obowiązującym prawem.
Tworzenie kartoteki pracownika: jeśli Diaverum Cię zatrudni, dane osobowe podane przez Ciebie w procesie aplikacji mogą stać się częścią rejestru pracowników i być wykorzystywane do zarządzania Twoją karierą w Diaverum.
Rozwój usług i analityka: możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do ulepszania i rozwijania naszych procesów rekrutacyjnych oraz innych powiązanych usług, a także do tworzenia analiz. Naszym bezwzględnym celem jest wykorzystywanie w jak największym stopniu danych pozbawionych cech identyfikacyjnych lub opatrzonych pseudonimem.
Bezpieczeństwo naszych usług i innych osób: dane osobowe są wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa informacji w ramach naszych usług, na przykład poprzez prowadzenie dzienników dostępu i tworzenie kopii zapasowych systemu, uwierzytelnianie użytkowników oraz zapobieganie atakom.
Zobowiązania prawne: przetwarzamy dane osobowe w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi rachunkowości i podatków.
Świadoma zgoda: jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy również przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, dwa lata lub po wycofaniu przez Ciebie zgody, aby móc uwzględnić Cię w przyszłych rekrutacjach.
 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W przypadku korzystania przez nas z automatycznego podejmowania decyzji o skutkach prawnych lub o podobnym znaczeniu dla użytkownika poinformujemy go o tym z wyprzedzeniem. Jeśli praca, której dotyczy ogłoszenie, wymaga np. określonej licencji, zgłoszenia nieposiadających jej osób są automatycznie odfiltrowywane, ale weryfikowane ręcznie przez rekrutera.

 

Jak długo przechowujemy dane?

Diaverum usuwa lub anonimizuje dane osobowe, gdy nie są one już potrzebne do celów, do których zostały zebrane, oraz po upływie okresu dozwolonego lub wymaganego przez lokalne prawo. Oznacza to, że Twoje dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z terminami przechowywania danych wskazanych w poniższej tabeli:

Kraj                                                     Standardowy okres przechowywania danych osobowych (w miesiącach)

Węgry                                                  0

Chiny                                                    N/d

Rosja                                                    N/d

Portugalia                                           12

Polska                                                  6

Litwa                                                    24

Kazachstan                                        N/d

Włochy                                                6

Wielka Brytania                                6

Francja                                                12

Urugwaj                                              60

Chile                                                     12

Argentyna                                          60

Niemcy                                                6

Arabia Saudyjska                             24

Hiszpania                                            24

Szwecja                                               24

Rumunia                                             12

Brazylia                                                12

Maroko                                               12

Macedonia Północna                     12

Albania                                                6


Dane będą przechowywane w miejscach z kontrolowanym dostępem, w tym w systemie HR oraz w innych specjalistycznych systemach informatycznych.
W przypadku zatrudnienia w Diaverum, Twoje dane osobowe mogą stać się częścią Twojej dokumentacji pracowniczej o określonym czasie przechowywania.
 

Kto może uzyskać dostęp do danych osobowych?

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, dostępem przez osoby niepowołane itp. Kładziemy silny i zdecydowany nacisk na bezpieczeństwo cybernetyczne oraz programy uświadamiające, w ramach których wprowadzamy naszych pracowników w zagadnienia prywatności i bezpieczeństwa.
Liczba osób mających dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczona. Dostęp do danych osobowych będą miały wyłącznie osoby związane z Grupą Diaverum, które muszą przetwarzać dane osobowe zgodnie z powyższymi celami.
Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe spółkom z Grupy Diaverum w celu przeprowadzenia rekrutacji, która jest obsługiwana centralnie, a jeśli stanowisko znajduje się za granicą, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Udostępnimy również Twoje dane osobowe dostawcom i partnerom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, np. firmom zajmującym się oceną osobowości i dostawcom usług emerytalnych. Wspomniane strony trzecie nie mogą wykorzystywać danych osobowych do celów innych niż określone w niniejszej informacji o ochronie prywatności.
Dane osobowe mogą, w zależności od tego, czy stanowisko znajduje się za granicą, zostać przekazane do kraju spoza UE/EOG, w którym poziom ochrony danych może być niższy niż w UE/EOG. Przekazanie danych wynika z konieczności ich przetworzenia w celu zawarcia z Tobą umowy o pracę, w przypadku otrzymania przez Ciebie propozycji zatrudnienia, oraz jest niezbędne do udostępnienia informacji podmiotowi Diaverum, w którym będzie znajdować się stanowisko. W przypadku przekazywania danych osobowych stronie trzeciej w krajach spoza UE/EOG firma stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony. Standardowe klauzule umowne można znaleźć pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
Podwykonawcy – w celu świadczenia usług korzystamy z usług podwykonawców. Tacy podwykonawcy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych i przetwarzają je w naszym imieniu, ale nie wolno im ich wykorzystywać do celów innych niż świadczenie uzgodnionych z nami usług. Poprzez odpowiednie ustalenia umowne gwarantujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszą informacją. Typowi usługodawcy, którzy przetwarzają dane osobowe, to na przykład agencje rekrutacyjne oraz dostawcy oprogramowania i usług IT.
Fuzje i przejęcia – jeżeli Diaverum zdecyduje się na sprzedaż, połączenie lub inną reorganizację swojej działalności, może to wiązać się z ujawnieniem danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom i ich doradcom.
Władze, postępowania prawne i prawo – ujawnimy Twoje dane właściwym władzom, takim jak policja, w zakresie wymaganym przez prawo. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w związku z postępowaniem sądowym lub na żądanie organu władzy na podstawie obowiązującego prawa lub nakazu sądowego, w związku z procesem sądowym lub postępowaniem prowadzonym przez organ władzy albo w innych przypadkach wymaganych lub dozwolonych przez prawo.
 

Ciasteczka

Podczas korzystania przez CieD31D25D17D10D16D22D34bie z naszych usług Diaverum może gromadzić dane o Twoich urządzeniach za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii. Witryna może również zawierać pliki cookie i podobne technologie pochodzące od stron trzecich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, zapoznając się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

 

Twoje prawa (i sposoby ich egzekwowania)

Masz prawo wiedzieć, jakie Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, oraz możesz zażądać ich kopii.
Masz prawo zażądać poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, a w niektórych przypadkach możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych (jeśli na przykład nie są już potrzebne, ponieważ proces rekrutacji został zakończony).
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyrażoną w określonym celu. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, możesz to zrobić, logując się na swoje konto na platformie rekrutacyjnej Diaverum i zmieniając ustawienia lub całkowicie usuwając swoje konto.
Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec określonego przetwarzania swoich danych osobowych oraz zażądania tego ograniczenia. Należy pamiętać, że ograniczenie lub usunięcie Twoich danych osobowych może spowodować, że nie będziemy mogli włączyć Cię do procesu rekrutacji.
Masz również prawo do pobrania swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi.
Jeśli masz pytania dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych, możesz skontaktować się z nami telefonicznie, drogą pocztową lub e-mailową zgodnie z informacjami zawartymi poniżej.


Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna i zawsze będziemy starać się chronić i zabezpieczać Twoje dane osobowe w najlepszy możliwy sposób.
Jeśli w Twojej opinii nie wywiążemy się z tego obowiązku, masz prawo złożyć skargę do wybranego organu ochrony danych, np. jednego z organów UE, https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.Zmiany

W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej informacji o ochronie prywatności lub dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych poinformujemy Cię o tym, publikując uaktualniony tekst niniejszej informacji na naszej platformie rekrutacyjnej. Aby zachować swoje konto i nadal korzystać z platformy, będziesz musiał(a) zapoznać się z tymi zmianami i je zaakceptować. O istotnych zmianach, np. o wprowadzeniu nowych celów przetwarzania, poinformujemy bezpośrednio pocztą elektroniczną, umożliwiając Ci wyrażenie lub wycofanie zgody na zmiany.

Administratorzy Danych

Albania, DiaVita Shpk, Reg. No. L52305009L, Rruga "Papa Gjon Pali",Pallati 11/1, Kati 2, (ish Telesport), 1001 Tirane, DPO: al.dpo@diaverum.com

Argentina, Diaverum Argentina S.A, Reg. No. 30-69081505-9, Carlos Pellegrini 1163. Piso 2. C1009ABW CABA, DPO: DL-AR-Dataprotection@diaverum.com

Brazil, Diaverum Assistência Médica e Nefrológica Ltda, Reg. No. 35.219.214.556, Rua do Rocio, 291, set 92, Vila Olimpia, (04552-000), São Paulo – SP, DPO: Renan.Oliveira@diaverum.com

Chile, Diaverum Servicios Renales Chile Limitada, Reg. No. 76.136.545-2, Orinoco 90, Torre I, piso 19, Las Condes, 7560970 Santiago, DPO: chile@diaverum.com

China, Diaverum Guangzhou Medical Service Investment Ltd Co., Reg. No. 91440101MA5ANGBT1Q, Room 3102, Zhongjing Tower B, Poly Clover; No.406 of Huasui Road, Tianhe District, Guangzhou City, 510000 Guangdong, DPO: china@diaverum.com

France, Diaverum France GIE, Reg. No. FR78 480 477 785 00020, 6 rue Béranger, 69006 Lyon France, DPO: france.dataprotection@diaverum.com

Germany, Diaverum Deutschland GmbH, Reg. No. HRB 176303, Landsberger Str. 314, 80687 München, DPO: klar@brainosphere.com

Hungary, Diaverum Hungary Kft, Reg. No. 01 09 262218, Fürj u.2, 1124 Budapest, Hungary, DPO: Adatkezelo.Hungary@diaverum.com

Italy, Diaverum Italia Srl, Reg. No. BA-336586, Via Giuseppe Solarino, 5 70124 Bari, DPO: Privacy.Italia@diaverum.com

Kazakhstan, Diaverum Kazakhstan Distribution LLP, Reg. No. 190840007321, 50/2 microdistrict 1

Postal index 050062, Almaty, Republic of Kazakhstan, DPO: infoKZ@diaverum.com

Lithuania, UAB Diaverum klinikos, Reg. No. 125746667, Mindaugo str. 23, LT03214 Vilnius

, DPO: dpo.lt@diaverum.com

Morocco, Centre d’Hémodialyse de Marrakech SARLAU, Reg. No. 10493, Quartier Hôpital Civil Angle Rue Allal Ben Ahmed  et Abou Hayyan, Taouhidi Gueliz CP 4000 Marrakech, DPO: maroc.dataprotection@diaverum.com

North Macedonia, PZU Diamed Makedonija, Reg. No. 6929184, Str. Jadranska Magistrala No. 1000, Skopje, DPO: macedonia@diaverum.com

Poland, Diaverum Polska Sp.z.o.o., Reg. No. KRS (National Court Register): 0000275027, REGON (National Business Registry Number, Statistical Number) : 140878910, Ul.Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa, DPO: pl-iod@diaverum.com

Portugal, Diaverum Investimentos E Servicos LDA., Reg. No. 511154097, Sintra Business Park, Zona Ind. Abrunheira Ed.4, Esc. 2 C, 2710-089 Sintra, Portugal, DPO: pt.dpo@diaverum.com

Romania, SC Diaverum Romania SRL, Reg. No. 25934329, Piata Charles de Gaulle, Nr.15 Et. 14, sector 1, 011857 Bucharest, DPO: ro.dpo@diaverum.com

Russia

Diaverum Russ LLC, Reg. No. 1117746608286, Turchaninov lane, 6/2, 119034 Moscow,

Sphera Estate LLC, Reg. No. 1126670001831, Ferina, 13, 450039 Ufa,

Ural Medical Centre LLC, Reg. No. 1136671035522, Sherbakova, 77, 1686620076 Ekaterinburg,

Diasan LLC, Reg. No. 1126670017165, Frontovykh, brigad, 6, 32, 450043 Ufa,

DPO: compliance.russia@diaverum.com

Saudi Arabia, Diaverum Holding AB branch, Reg. No. CR# 1010404294, Riyadh Front - Building N8, 9435 King Khaled International Airport, Riyadh 13413 – 3734, Kingdom of Saudi Arabia, DPO: SaudiArabia@diaverum.com

Spain, Diaverum Servicios Renales, S.L, Reg. No. B84991736, Avenida de Burgos, 21 – 28036 Madrid, DPO: es.dpo@diaverum.com

Sweden, Diaverum Sweden AB, Reg. No. 556209-2790, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö
sverige@diaverum.com, +46 46 287 30 00, DPO: se.dpo@diaverum.com

Sweden, Diaverum AB, Reg. No. 559140-5344, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö
info@diaverum.com, +46 46 287 30 00, DPO: se.dpo@diaverum.com

UK, Diaverum UK Ltd, Reg. No. 06614923, Blenheim Gate, 22-24 Upper Marlborough Road, AL1 3AL St Albans, Herts, DPO: uk.dpo@diaverum.com

Uruguay, Crani SRL, Reg. No. 214420160011, Dr. Duvimioso Terra 1911, 11800 Montevideo, DPO: uruguay@diaverum.com

Informacja o ochronie prywatności – kandydaci do pracy

Informacja o ochronie prywatności
16 maja 2022r.

Grupa Diaverum, w tym jej spółki zależne, zobowiązuje się do poszanowania prywatności użytkowników i przestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Niniejsza informacja o ochronie prywatności opisuje, w jaki sposób Diaverum przetwarza dane osobowe, które gromadzi w związku z rekrutacją i zatrudnieniem.

Kim jesteśmy – administrator danych

W zależności od kraju, w którym aplikujesz o pracę, w niniejszej informacji znajdziesz wskazanie Administratora Twoich Danych Osobowych. Administrator odpowiada za upewnienie się, że Twoje Dane Osobowe są przetwarzane prawidłowo i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Ponadto każdy kraj wyznaczył Inspektora Ochrony Danych (IOD).

Na liście znajdującej się na końcu niniejszej informacji o ochronie prywatności znajdują się  dane Administratora danych oraz adres e-mail do Inspektora Ochrony Danych w każdym kraju.
Dane przetwarzane przez Diaverum

Diaverum gromadzi i przetwarza różne rodzaje danych osobowych, w tym między innymi w zależności od specyficznych wymagań dla poszczególnych ról:

Dane osobowe:
dane kontaktowe (np. imię i nazwisko, adres, numer telefonu i adres e-mail),
dane demograficzne (np. płeć, wiek, język i obywatelstwo).
Informacje o rekrutacji:
zgłoszenie i życiorys,
informacje o rozmowie kwalifikacyjnej, wywiady wideo,
referencje od poprzednich pracodawców i inne referencje od osób trzecich,
informacje o kompetencjach, kwalifikacjach, umiejętnościach, doświadczeniu zawodowym i wykształceniu kandydata.
Na potrzeby zawarcia ewentualnej umowy o pracę możemy również gromadzić wyniki niezbędnych testów zdrowotnych, narkotykowych, psychometrycznych, sprawdzających predyspozycje, a także dane o niekaralności i wyniki testów kredytowych w zależności od obsadzanego stanowiska oraz tam, gdzie jest to niezbędne do przeprowadzenia działań rekrutacyjnych.
Dane identyfikacyjne:
dowód tożsamości,
krajowy numer identyfikacyjny.
Dane i identyfikatory online:
dane gromadzone za pomocą plików cookie lub podobnych technologii dotyczące korzystania z usług przez użytkownika, w tym jego adres IP, identyfikator pliku cookie oraz identyfikator urządzenia mobilnego.
Informacje uwierzytelniające:
nazwa użytkownika i hasło do platformy rekrutacyjnej,
dane służące do uwierzytelniania i zabezpieczania naszych usług, takie jak dane logowania i dzienniki bezpieczeństwa.
 

 

W jaki sposób Diaverum gromadzi dane

Dane osobowe, które przetwarzamy, pochodzą z różnych źródeł:
Bezpośrednio od Ciebie: gdy zakładasz konto w naszym portalu rekrutacyjnym, przesyłasz nam swoją aplikację lub CV lub gdy w inny sposób kontaktujesz się z nami.
Strony trzecie: takie jak agencje rekrutacyjne, referencje i poprzedni pracodawcy, dostawcy usług medycznych lub zdrowotnych oraz władze i inne podmioty zajmujące się sprawdzaniem niekaralności i zdolności kredytowej. Uzyskamy zgodę użytkownika na takie gromadzenie danych, gdy będzie to wymagane przez obowiązujące prawo.
Spółki Grupy Diaverum: udostępniamy informacje w celach wymienionych poniżej w dziale "Kto może uzyskać dostęp do danych osobowych?".
 

Podstawy prawne i cele przetwarzania danych

Będziemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do wcześniej określonych celów, opierając się na obowiązujących podstawach prawnych, w tym dotyczących uzasadnionego interesu, obowiązku prawnym oraz w celu realizacji i zawarcia umowy. Świadoma zgoda może zostać wykorzystana, jeśli zezwolisz nam na wykorzystanie Twoich danych osobowych na potrzeby przyszłych postępowań rekrutacyjnych.

Główne cele przetwarzania danych osobowych
Rekrutacja i pozyskiwanie pracowników: wykorzystujemy dane osobowe do kontaktowania się z Tobą, na przykład w celu poinformowania Cię o statusie Twojego zgłoszenia lub uzyskania dodatkowych informacji. Wykorzystujemy również dane osobowe w celu przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych, oceny, sprawdzania referencji, historii kredytowej i niekaralności, zgodnie z obowiązującym prawem.
Tworzenie kartoteki pracownika: jeśli Diaverum Cię zatrudni, dane osobowe podane przez Ciebie w procesie aplikacji mogą stać się częścią rejestru pracowników i być wykorzystywane do zarządzania Twoją karierą w Diaverum.
Rozwój usług i analityka: możemy wykorzystywać Twoje dane osobowe do ulepszania i rozwijania naszych procesów rekrutacyjnych oraz innych powiązanych usług, a także do tworzenia analiz. Naszym bezwzględnym celem jest wykorzystywanie w jak największym stopniu danych pozbawionych cech identyfikacyjnych lub opatrzonych pseudonimem.
Bezpieczeństwo naszych usług i innych osób: dane osobowe są wykorzystywane do zapewnienia bezpieczeństwa informacji w ramach naszych usług, na przykład poprzez prowadzenie dzienników dostępu i tworzenie kopii zapasowych systemu, uwierzytelnianie użytkowników oraz zapobieganie atakom.
Zobowiązania prawne: przetwarzamy dane osobowe w celu zachowania zgodności z przepisami dotyczącymi rachunkowości i podatków.
Świadoma zgoda: jeśli wyrazisz na to zgodę, możemy również przechowywać i wykorzystywać Twoje dane osobowe przez dłuższy czas, dwa lata lub po wycofaniu przez Ciebie zgody, aby móc uwzględnić Cię w przyszłych rekrutacjach.
 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji i profilowanie

W przypadku korzystania przez nas z automatycznego podejmowania decyzji o skutkach prawnych lub o podobnym znaczeniu dla użytkownika poinformujemy go o tym z wyprzedzeniem. Jeśli praca, której dotyczy ogłoszenie, wymaga np. określonej licencji, zgłoszenia nieposiadających jej osób są automatycznie odfiltrowywane, ale weryfikowane ręcznie przez rekrutera.

 

Jak długo przechowujemy dane?

Diaverum usuwa lub anonimizuje dane osobowe, gdy nie są one już potrzebne do celów, do których zostały zebrane, oraz po upływie okresu dozwolonego lub wymaganego przez lokalne prawo. Oznacza to, że Twoje dane osobowe będą przechowywane po zakończeniu procesu rekrutacji zgodnie z terminami przechowywania danych wskazanych w poniższej tabeli:

Kraj                                                     Standardowy okres przechowywania danych osobowych (w miesiącach)

Węgry                                                  0

Chiny                                                    N/d

Rosja                                                    N/d

Portugalia                                           12

Polska                                                  6

Litwa                                                    24

Kazachstan                                        N/d

Włochy                                                6

Wielka Brytania                                6

Francja                                                12

Urugwaj                                              60

Chile                                                     12

Argentyna                                          60

Niemcy                                                6

Arabia Saudyjska                             24

Hiszpania                                            24

Szwecja                                               24

Rumunia                                             12

Brazylia                                                12

Maroko                                               12

Macedonia Północna                     12

Albania                                                6


Dane będą przechowywane w miejscach z kontrolowanym dostępem, w tym w systemie HR oraz w innych specjalistycznych systemach informatycznych.
W przypadku zatrudnienia w Diaverum, Twoje dane osobowe mogą stać się częścią Twojej dokumentacji pracowniczej o określonym czasie przechowywania.
 

Kto może uzyskać dostęp do danych osobowych?

Wdrożyliśmy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu ochrony Twoich danych osobowych przed utratą, dostępem przez osoby niepowołane itp. Kładziemy silny i zdecydowany nacisk na bezpieczeństwo cybernetyczne oraz programy uświadamiające, w ramach których wprowadzamy naszych pracowników w zagadnienia prywatności i bezpieczeństwa.
Liczba osób mających dostęp do Twoich danych osobowych jest ograniczona. Dostęp do danych osobowych będą miały wyłącznie osoby związane z Grupą Diaverum, które muszą przetwarzać dane osobowe zgodnie z powyższymi celami.
Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe spółkom z Grupy Diaverum w celu przeprowadzenia rekrutacji, która jest obsługiwana centralnie, a jeśli stanowisko znajduje się za granicą, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo. Udostępnimy również Twoje dane osobowe dostawcom i partnerom, którzy świadczą usługi w naszym imieniu, np. firmom zajmującym się oceną osobowości i dostawcom usług emerytalnych. Wspomniane strony trzecie nie mogą wykorzystywać danych osobowych do celów innych niż określone w niniejszej informacji o ochronie prywatności.
Dane osobowe mogą, w zależności od tego, czy stanowisko znajduje się za granicą, zostać przekazane do kraju spoza UE/EOG, w którym poziom ochrony danych może być niższy niż w UE/EOG. Przekazanie danych wynika z konieczności ich przetworzenia w celu zawarcia z Tobą umowy o pracę, w przypadku otrzymania przez Ciebie propozycji zatrudnienia, oraz jest niezbędne do udostępnienia informacji podmiotowi Diaverum, w którym będzie znajdować się stanowisko. W przypadku przekazywania danych osobowych stronie trzeciej w krajach spoza UE/EOG firma stosuje standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską, aby zapewnić odpowiedni poziom ochrony. Standardowe klauzule umowne można znaleźć pod następującym adresem: https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.
Podwykonawcy – w celu świadczenia usług korzystamy z usług podwykonawców. Tacy podwykonawcy mogą mieć dostęp do Twoich danych osobowych i przetwarzają je w naszym imieniu, ale nie wolno im ich wykorzystywać do celów innych niż świadczenie uzgodnionych z nami usług. Poprzez odpowiednie ustalenia umowne gwarantujemy, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z niniejszą informacją. Typowi usługodawcy, którzy przetwarzają dane osobowe, to na przykład agencje rekrutacyjne oraz dostawcy oprogramowania i usług IT.
Fuzje i przejęcia – jeżeli Diaverum zdecyduje się na sprzedaż, połączenie lub inną reorganizację swojej działalności, może to wiązać się z ujawnieniem danych osobowych potencjalnym lub faktycznym nabywcom i ich doradcom.
Władze, postępowania prawne i prawo – ujawnimy Twoje dane właściwym władzom, takim jak policja, w zakresie wymaganym przez prawo. Możemy również ujawnić Twoje dane osobowe w związku z postępowaniem sądowym lub na żądanie organu władzy na podstawie obowiązującego prawa lub nakazu sądowego, w związku z procesem sądowym lub postępowaniem prowadzonym przez organ władzy albo w innych przypadkach wymaganych lub dozwolonych przez prawo.
 

Ciasteczka

Podczas korzystania przez CieD31D25D17D10D16D22D34bie z naszych usług Diaverum może gromadzić dane o Twoich urządzeniach za pomocą plików cookie i innych podobnych technologii. Witryna może również zawierać pliki cookie i podobne technologie pochodzące od stron trzecich. Więcej informacji na temat zarządzania plikami cookie można uzyskać, zapoznając się z naszą polityką dotyczącą plików cookie.

 

Twoje prawa (i sposoby ich egzekwowania)

Masz prawo wiedzieć, jakie Twoje dane osobowe są przez nas przetwarzane, oraz możesz zażądać ich kopii.
Masz prawo zażądać poprawienia nieprawidłowych danych osobowych, a w niektórych przypadkach możesz zażądać usunięcia swoich danych osobowych (jeśli na przykład nie są już potrzebne, ponieważ proces rekrutacji został zakończony).
W każdej chwili możesz wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych wyrażoną w określonym celu. Jeśli chcesz wycofać swoją zgodę, możesz to zrobić, logując się na swoje konto na platformie rekrutacyjnej Diaverum i zmieniając ustawienia lub całkowicie usuwając swoje konto.
Masz również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec określonego przetwarzania swoich danych osobowych oraz zażądania tego ograniczenia. Należy pamiętać, że ograniczenie lub usunięcie Twoich danych osobowych może spowodować, że nie będziemy mogli włączyć Cię do procesu rekrutacji.
Masz również prawo do pobrania swoich danych osobowych w formacie nadającym się do odczytu maszynowego oraz do przekazania tych danych innemu administratorowi.
Jeśli masz pytania dotyczące sposobu przetwarzania przez nas Twoich Danych Osobowych, możesz skontaktować się z nami telefonicznie, drogą pocztową lub e-mailową zgodnie z informacjami zawartymi poniżej.


Twoja prywatność jest dla nas bardzo ważna i zawsze będziemy starać się chronić i zabezpieczać Twoje dane osobowe w najlepszy możliwy sposób.
Jeśli w Twojej opinii nie wywiążemy się z tego obowiązku, masz prawo złożyć skargę do wybranego organu ochrony danych, np. jednego z organów UE, https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en.Zmiany

W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszej informacji o ochronie prywatności lub dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych poinformujemy Cię o tym, publikując uaktualniony tekst niniejszej informacji na naszej platformie rekrutacyjnej. Aby zachować swoje konto i nadal korzystać z platformy, będziesz musiał(a) zapoznać się z tymi zmianami i je zaakceptować. O istotnych zmianach, np. o wprowadzeniu nowych celów przetwarzania, poinformujemy bezpośrednio pocztą elektroniczną, umożliwiając Ci wyrażenie lub wycofanie zgody na zmiany.

Administratorzy Danych

Albania, DiaVita Shpk, Reg. No. L52305009L, Rruga "Papa Gjon Pali",Pallati 11/1, Kati 2, (ish Telesport), 1001 Tirane, DPO: al.dpo@diaverum.com

Argentina, Diaverum Argentina S.A, Reg. No. 30-69081505-9, Carlos Pellegrini 1163. Piso 2. C1009ABW CABA, DPO: DL-AR-Dataprotection@diaverum.com

Brazil, Diaverum Assistência Médica e Nefrológica Ltda, Reg. No. 35.219.214.556, Rua do Rocio, 291, set 92, Vila Olimpia, (04552-000), São Paulo – SP, DPO: Renan.Oliveira@diaverum.com

Chile, Diaverum Servicios Renales Chile Limitada, Reg. No. 76.136.545-2, Orinoco 90, Torre I, piso 19, Las Condes, 7560970 Santiago, DPO: chile@diaverum.com

China, Diaverum Guangzhou Medical Service Investment Ltd Co., Reg. No. 91440101MA5ANGBT1Q, Room 3102, Zhongjing Tower B, Poly Clover; No.406 of Huasui Road, Tianhe District, Guangzhou City, 510000 Guangdong, DPO: china@diaverum.com

France, Diaverum France GIE, Reg. No. FR78 480 477 785 00020, 6 rue Béranger, 69006 Lyon France, DPO: france.dataprotection@diaverum.com

Germany, Diaverum Deutschland GmbH, Reg. No. HRB 176303, Landsberger Str. 314, 80687 München, DPO: klar@brainosphere.com

Hungary, Diaverum Hungary Kft, Reg. No. 01 09 262218, Fürj u.2, 1124 Budapest, Hungary, DPO: Adatkezelo.Hungary@diaverum.com

Italy, Diaverum Italia Srl, Reg. No. BA-336586, Via Giuseppe Solarino, 5 70124 Bari, DPO: Privacy.Italia@diaverum.com

Kazakhstan, Diaverum Kazakhstan Distribution LLP, Reg. No. 190840007321, 50/2 microdistrict 1

Postal index 050062, Almaty, Republic of Kazakhstan, DPO: infoKZ@diaverum.com

Lithuania, UAB Diaverum klinikos, Reg. No. 125746667, Mindaugo str. 23, LT03214 Vilnius

, DPO: dpo.lt@diaverum.com

Morocco, Centre d’Hémodialyse de Marrakech SARLAU, Reg. No. 10493, Quartier Hôpital Civil Angle Rue Allal Ben Ahmed  et Abou Hayyan, Taouhidi Gueliz CP 4000 Marrakech, DPO: maroc.dataprotection@diaverum.com

North Macedonia, PZU Diamed Makedonija, Reg. No. 6929184, Str. Jadranska Magistrala No. 1000, Skopje, DPO: macedonia@diaverum.com

Poland, Diaverum Polska Sp.z.o.o., Reg. No. KRS (National Court Register): 0000275027, REGON (National Business Registry Number, Statistical Number) : 140878910, Ul.Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa, DPO: pl-iod@diaverum.com

Portugal, Diaverum Investimentos E Servicos LDA., Reg. No. 511154097, Sintra Business Park, Zona Ind. Abrunheira Ed.4, Esc. 2 C, 2710-089 Sintra, Portugal, DPO: pt.dpo@diaverum.com

Romania, SC Diaverum Romania SRL, Reg. No. 25934329, Piata Charles de Gaulle, Nr.15 Et. 14, sector 1, 011857 Bucharest, DPO: ro.dpo@diaverum.com

Russia

Diaverum Russ LLC, Reg. No. 1117746608286, Turchaninov lane, 6/2, 119034 Moscow,

Sphera Estate LLC, Reg. No. 1126670001831, Ferina, 13, 450039 Ufa,

Ural Medical Centre LLC, Reg. No. 1136671035522, Sherbakova, 77, 1686620076 Ekaterinburg,

Diasan LLC, Reg. No. 1126670017165, Frontovykh, brigad, 6, 32, 450043 Ufa,

DPO: compliance.russia@diaverum.com

Saudi Arabia, Diaverum Holding AB branch, Reg. No. CR# 1010404294, Riyadh Front - Building N8, 9435 King Khaled International Airport, Riyadh 13413 – 3734, Kingdom of Saudi Arabia, DPO: SaudiArabia@diaverum.com

Spain, Diaverum Servicios Renales, S.L, Reg. No. B84991736, Avenida de Burgos, 21 – 28036 Madrid, DPO: es.dpo@diaverum.com

Sweden, Diaverum Sweden AB, Reg. No. 556209-2790, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö
sverige@diaverum.com, +46 46 287 30 00, DPO: se.dpo@diaverum.com

Sweden, Diaverum AB, Reg. No. 559140-5344, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö
info@diaverum.com, +46 46 287 30 00, DPO: se.dpo@diaverum.com

UK, Diaverum UK Ltd, Reg. No. 06614923, Blenheim Gate, 22-24 Upper Marlborough Road, AL1 3AL St Albans, Herts, DPO: uk.dpo@diaverum.com

Uruguay, Crani SRL, Reg. No. 214420160011, Dr. Duvimioso Terra 1911, 11800 Montevideo, DPO: uruguay@diaverum.com