Privacy notice - Job applicants

Integritetsmeddelande

2 september 2022

Diaverum-koncernen, inklusive dess dotterbolag, har åtagit sig att respektera din integritet och följa tillämpliga dataskyddslagar. Detta integritetsmeddelande informerar dig om hur Diaverum hanterar personuppgifter som samlas in om dig i samband med Diaverums rekryterings- och introduktions-aktiviteter.

Vilka vi är – personuppgiftsansvarig

Beroende på vilket land du söker jobb i skiljer det sig vilken den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagar. Utöver detta har varje land utsett ett dataskyddsombud/ansvarig (DPO). I listan i slutet av detta sekretessmeddelande kan du ta reda på vem som är personuppgiftsansvarig och e-postadressen till dataskyddsombudet för varje land.

Uppgifter som Diaverum behandlar:

Diaverum samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter, inklusive men inte begränsat till, beroende på de specifika kraven för de olika rollerna:

Personliga detaljer:

kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress)

demografiska data (t.ex. kön, ålder, språk och medborgarskap).

Rekryteringsinformation

din ansökan och CV

intervjuinformation, videointervjuer,

referenser från tidigare arbetsgivare och andra tredjepartsreferenser

information om dina kompetenser, kvalifikationer, färdigheter, arbetslivserfarenhet och utbildning.

I syfte att ingå ett eventuellt anställningsavtal kan vi även komma att samla in resultat från nödvändiga hälso-, drog-, bakgrunds-, psykometriska och begåvningstest samt kreditprövning beroende på vilken tjänst du söker, och där det är nödvändigt för rekryteringen.

Identifieringsinformation

identitetsbevis

ditt personnummer.

Online data & identifierare

data som samlas in med cookies eller liknande teknologier om din användning av tjänster, inklusive din IP-adress, cookie-ID och mobil enhets-ID.

Autentiseringsinformation

användarnamn och lösenord för rekryteringsplattformen,

detaljer för autentisering och säkrande av våra tjänster såsom inloggningsdetaljer och säkerhetsloggar.

Så här samlar Diaverum in data:

De personuppgifter vi behandlar kommer från olika källor:

Direkt från dig: när du skapar ett konto i vår rekryteringsportal, skicka in din ansökan eller CV eller när du på annat sätt interagerar med oss.

Tredjeparter: såsom rekryteringsbyråer, dina referenser och tidigare arbetsgivare, leverantörer av medicinska eller hälsokontroller och myndigheter eller andra parter som tillhandahåller bakgrunds- och kreditkontroller. Vi kommer att inhämta ditt samtycke för sådan insamling när så krävs enligt tillämplig lag.

Andra bolag i Diaverum-koncernen: vi delar information för ändamål som nämns nedan i avsnittet "Vem har åtkomst till dina personuppgifter".

Rättsliga grunder och ändamål för behandlingen

Vi kommer att använda dina personuppgifter för fördefinierade ändamål baserat på giltiga rättsliga grunder, inklusive berättigat intresse, rättslig skyldighet, och för att utföra och ingå ett avtal med dig. Informerat samtycke kan komma att användas, om/när du tillåter oss att använda dina personuppgifter för framtida rekryteringar.

Dessa är huvudsyften för behandlingen av personuppgifterna:

Rekrytering och resurser: Vi använder dina personuppgifter för att kontakta dig, till exempel för att informera dig om status för din ansökan eller för att få ytterligare information. Vi använder även dina personuppgifter för att planera och genomföra intervjuer och bedömningar, utvärderingar, referenser, kredit- och bakgrundskontroller i enlighet med tillämplig lag.

Skapa ett anställningsregister: Om Diaverum anställer dig kan de personuppgifter du har lämnat under ansökningsprocessen bli en del av din personaljournal och användas för att hantera din karriär på Diaverum.

Tjänsteutveckling och analys: Vi kan använda dina personuppgifter för att förbättra och utveckla våra rekryteringsprocesser och andra relaterade tjänster, och för att genomföra analyser. Vårt absoluta mål är att använda avidentifierad/pseudonymiserad data så mycket som möjligt.

Säkerhet för våra tjänster: Personuppgifter används för att säkerställa informationssäkerheten för våra tjänster, till exempel genom att föra åtkomstloggar och säkerhetskopior av systemet, autentisera användare och förhindra IT-attacker.

Juridiska skyldigheter: Vi behandlar personuppgifter för att följa bokförings- och skattelagar.

Informerat samtycke: Om du samtycker till det kan vi också komma att behålla och använda dina personuppgifter under en längre tid, två år eller när du återkallar ditt samtycke, för att kunna beakta din ansökan i samband med framtida rekryteringar.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

När vi använder automatiserat beslutsfattande med juridiska eller liknande betydande effekter för dig kommer vi att informera om detta i förväg. Om ett utannonserat jobb t.ex. kräver en specifik licens, kan ansökningar utan denna specifika licens filtreras bort automatiskt, men dessa granskas även manuellt av rekryteraren.

Hur länge vi behåller uppgifterna

Diaverum raderar eller anonymiserar personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för och så länge som det är tillåtet eller krävs enligt lokal lag. Detta innebär att dina personuppgifter kommer att lagras efter att rekryteringsprocessen är klar enligt nedanstående diagram:

Land                                                  Standard lagringstid för personuppgifterna i månader

Hungary                                            0

China                                                 NA

Russia                                               NA

Portugal                                             12

Poland                                                6

Lithuania                                           24

Kazakhstan                                        NA

Italy                                                    6

United Kingdom                               6

France                                                12

Uruguay                                             60

Chile                                                   12

Argentina                                          60

Germany                                           6

Saudi Arabia                                     24

Spain                                                  24

Sweden                                              24

Romania                                            12

Brazil                                                  12

Morocco                                            12

North Macedonia                            12

Albania                                               6

Data kommer att lagras på en rad olika åtkomstkontrollerade platser, inklusive HR-personalens ledningssystem och på andra dedikerade IT-system..

Om Diaverum anställer dig kan dina personuppgifter komma att bli en del av din personalfil, vilken har sina specifika lagringsperioder.

Vem har åtkomst till dina personuppgifter

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, olaglig åtkomst etc. Detta inkluderar ett starkt och dedikerat fokus på cybersäkerhet och medvetenhetsprogram, där vi engagerar våra anställda i integritets- och säkerhetsöverväganden.

Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer associerade med Diaverum-koncernen som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med syftena ovan kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kommer att dela dina Personuppgifter med företag inom Diaverum-koncernen, framför allt då rekryteringen stöds centralt och om tjänsten är baserad utomlands, i den utsträckning gällande lag tillåter detta. Vi kommer också att dela dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, såsom Personlighetsbedömningsföretag och Pensionsleverantörer. Dessa tredje parter får inte använda personuppgifterna för något annat ändamål än vad som anges i detta sekretessmeddelande.

Dina personuppgifter kan, beroende på om tjänsten är baserad utomlands, överföras till ett land utanför EU/EES som kan ha en lägre skyddsnivå än inom EU/EES. Överlåtelsen är baserad på nödvändigheten av sådan behandling för att sluta ett anställningsavtal med dig, i det fall du erbjuds anställning, och behövs för att dela informationen med en Diaverum-enhet där tjänsten kommer att vara baserad. När vi överför personuppgifter till tredje part i länder utanför EU/EES använder vi standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via följande länk: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv.

Underleverantörer – Vi använder underleverantörer för att tillhandahålla tjänster. Sådana underleverantörer kan ha tillgång till dina personuppgifter och behandlar dem för vår räkning men de får inte använda personuppgifterna för något annat syfte än att tillhandahålla den tjänst som avtalats med oss. Vi säkerställer genom lämpliga avtalsarrangemang att behandlingen av personuppgifter är i enlighet med detta meddelande. Typiska tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter inkluderar till exempel rekryteringsbyråer och IT-programvara och tjänste-leverantörer.

Fusioner och förvärv – När Diaverum beslutar sig för att sälja, slå samman eller på annat sätt omorganisera sina verksamheter, kan detta innebära att personuppgifter lämnas ut till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare.

Myndigheter, rättsliga förfaranden och lagar – Vi kommer att lämna ut dina uppgifter till behöriga myndigheter, såsom polisen, i den utsträckning som krävs enligt lag. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter i samband med rättsliga förfaranden eller på begäran av en myndighet på grundval av tillämplig lag eller domstolsbeslut eller i samband med en rättegång eller myndighetsprocess eller på annat sätt som krävs eller tillåts enligt lag.

Cookies

När du använder våra tjänster kan Diaverum samla in data om dina enheter med hjälp av cookies och annan liknande teknik. Webbplatsen kan även innehålla cookies och liknande teknologier från tredje part. Du kan få mer information och lära dig hur du hanterar cookies genom att läsa vår cookiepolicy.

Dina rättigheter (och hur du utövar dem)

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av sådana uppgifter.

Du har rätt att få felaktiga Personuppgifter om dig rättade och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina Personuppgifter (om till exempel Personuppgifterna inte längre är nödvändiga sedan rekryteringsprocessen har slutförts).

Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för ett uttryckligt syfte kan du alltid återkalla ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du göra detta genom att logga in på ditt konto på Diaverums rekryteringsplattform och justera inställningen eller helt radera ditt konto.

Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter, och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Observera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan leda till att vi inte kan inkludera dig i rekryteringsprocessen.

Du har också rätt att extrahera dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig

Om du har frågor angående hur vi behandlar dina personuppgifter är du hjärtligt välkommen att kontakta oss med hjälp av informationen nedan, antingen via telefon, post eller e-post.

Din integritet är mycket viktig för oss och vi kommer alltid att sträva efter att skydda och säkra din personliga information på bästa möjliga sätt. Om vi enligt din åsikt underlåter att göra det har du rätt att lämna in ett klagomål till den dataskyddsmyndighet du väljer, t.ex. en av EU:s myndigheter, https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_sv.   

Ändringar

Om ändringar görs i detta integritetsmeddelande eller rörande behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig genom att publicera en uppdaterad version av detta sekretessmeddelande på vår rekryteringsplattform. Du måste läsa och acceptera dessa ändringar för att behålla ditt konto och fortsätta använda plattformen. Större förändringar, t.ex. införande av nya ändamål med behandlingen, kommer att meddelas dig direkt via e-post där du kommer att kunna ge ditt samtycke till ändringarna eller att dra tillbaka ditt samtycke.

Personuppgiftsansvariga

Albania, DiaVita Shpk, Reg. No. L52305009L, Rruga "Papa Gjon Pali",Pallati 11/1, Kati 2, (ish Telesport), 1001 Tirane, DPO: al.dpo@diaverum.com

Argentina, Diaverum Argentina S.A, Reg. No. 30-69081505-9, Carlos Pellegrini 1163. Piso 2. C1009ABW CABA, DPO: DL-AR-Dataprotection@diaverum.com

Brazil, Diaverum Assistência Médica e Nefrológica Ltda, Reg. No. 35.219.214.556, Rua do Rocio, 291, set 92, Vila Olimpia, (04552-000), São Paulo – SP, DPO: Renan.Oliveira@diaverum.com

Chile, Diaverum Servicios Renales Chile Limitada, Reg. No. 76.136.545-2, Orinoco 90, Torre I, piso 19, Las Condes, 7560970 Santiago, DPO: chile@diaverum.com

China, Diaverum Guangzhou Medical Service Investment Ltd Co., Reg. No. 91440101MA5ANGBT1Q, Room 3102, Zhongjing Tower B, Poly Clover; No.406 of Huasui Road, Tianhe District, Guangzhou City, 510000 Guangdong, DPO: china@diaverum.com

France, Diaverum France GIE, Reg. No. FR78 480 477 785 00020, 6 rue Béranger, 69006 Lyon France, DPO: france.dataprotection@diaverum.com

Germany, Diaverum Deutschland GmbH, Reg. No. HRB 176303, Landsberger Str. 314, 80687 München, DPO: klar@brainosphere.com

Hungary, Diaverum Hungary Kft, Reg. No. 01 09 262218, Fürj u.2, 1124 Budapest, Hungary, DPO: Adatkezelo.Hungary@diaverum.com

Italy, Diaverum Italia Srl, Reg. No. BA-336586, Via Giuseppe Solarino, 5 70124 Bari, DPO: Privacy.Italia@diaverum.com

Kazakhstan, Diaverum Kazakhstan Distribution LLP, Reg. No. 190840007321, 50/2 microdistrict 1

Postal index 050062, Almaty, Republic of Kazakhstan, DPO: infoKZ@diaverum.com

Lithuania, UAB Diaverum klinikos, Reg. No. 125746667, Mindaugo str. 23, LT03214 Vilnius

, DPO: dpo.lt@diaverum.com

Morocco, Centre d’Hémodialyse de Marrakech SARLAU, Reg. No. 10493, Quartier Hôpital Civil Angle Rue Allal Ben Ahmed  et Abou Hayyan, Taouhidi Gueliz CP 4000 Marrakech, DPO: maroc.dataprotection@diaverum.com

North Macedonia, PZU Diamed Makedonija, Reg. No. 6929184, Str. Jadranska Magistrala No. 1000, Skopje, DPO: macedonia@diaverum.com

Poland, Diaverum Polska Sp.z.o.o., Reg. No. KRS (National Court Register): 0000275027, REGON (National Business Registry Number, Statistical Number) : 140878910, Ul.Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa, DPO: pl-iod@diaverum.com

Portugal, Diaverum Investimentos E Servicos LDA., Reg. No. 511154097, Sintra Business Park, Zona Ind. Abrunheira Ed.4, Esc. 2 C, 2710-089 Sintra, Portugal, DPO: pt.dpo@diaverum.com

Romania, SC Diaverum Romania SRL, Reg. No. 25934329, Piata Charles de Gaulle, Nr.15 Et. 14, sector 1, 011857 Bucharest, DPO: ro.dpo@diaverum.com

Russia

Diaverum Russ LLC, Reg. No. 1117746608286, Turchaninov lane, 6/2, 119034 Moscow,

Sphera Estate LLC, Reg. No. 1126670001831, Ferina, 13, 450039 Ufa,

Ural Medical Centre LLC, Reg. No. 1136671035522, Sherbakova, 77, 1686620076 Ekaterinburg,

Diasan LLC, Reg. No. 1126670017165, Frontovykh, brigad, 6, 32, 450043 Ufa,

DPO: compliance.russia@diaverum.com

Saudi Arabia, Diaverum Holding AB branch, Reg. No. CR# 1010404294, Riyadh Front - Building N8, 9435 King Khaled International Airport, Riyadh 13413 – 3734, Kingdom of Saudi Arabia, DPO: SaudiArabia@diaverum.com

Spain, Diaverum Servicios Renales, S.L, Reg. No. B84991736, Avenida de Burgos, 21 – 28036 Madrid, DPO: es.dpo@diaverum.com

Sverige, Diaverum Sweden AB, Reg. nr. 556209-2790, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö
sverige@diaverum.com, +46 46 287 30 00, Dataskyddsombud: se.dpo@diaverum.com

Sverige, Diaverum AB, Reg. nr. 559140-5344, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö
info@diaverum.com, +46 46 287 30 00, Dataskyddsombud: se.dpo@diaverum.com

UK, Diaverum UK Ltd, Reg. No. 06614923, Blenheim Gate, 22-24 Upper Marlborough Road, AL1 3AL St Albans, Herts, DPO: uk.dpo@diaverum.com

Uruguay, Crani SRL, Reg. No. 214420160011, Dr. Duvimioso Terra 1911, 11800 Montevideo, DPO: uruguay@diaverum.com

Privacy notice - Job applicants

Integritetsmeddelande

2 september 2022

Diaverum-koncernen, inklusive dess dotterbolag, har åtagit sig att respektera din integritet och följa tillämpliga dataskyddslagar. Detta integritetsmeddelande informerar dig om hur Diaverum hanterar personuppgifter som samlas in om dig i samband med Diaverums rekryterings- och introduktions-aktiviteter.

Vilka vi är – personuppgiftsansvarig

Beroende på vilket land du söker jobb i skiljer det sig vilken den personuppgiftsansvarige för dina personuppgifter är. Den personuppgiftsansvarige ansvarar för att dina personuppgifter behandlas korrekt och i enlighet med gällande lagar. Utöver detta har varje land utsett ett dataskyddsombud/ansvarig (DPO). I listan i slutet av detta sekretessmeddelande kan du ta reda på vem som är personuppgiftsansvarig och e-postadressen till dataskyddsombudet för varje land.

Uppgifter som Diaverum behandlar:

Diaverum samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter, inklusive men inte begränsat till, beroende på de specifika kraven för de olika rollerna:

Personliga detaljer:

kontaktuppgifter (t.ex. namn, adress, telefonnummer och e-postadress)

demografiska data (t.ex. kön, ålder, språk och medborgarskap).

Rekryteringsinformation

din ansökan och CV

intervjuinformation, videointervjuer,

referenser från tidigare arbetsgivare och andra tredjepartsreferenser

information om dina kompetenser, kvalifikationer, färdigheter, arbetslivserfarenhet och utbildning.

I syfte att ingå ett eventuellt anställningsavtal kan vi även komma att samla in resultat från nödvändiga hälso-, drog-, bakgrunds-, psykometriska och begåvningstest samt kreditprövning beroende på vilken tjänst du söker, och där det är nödvändigt för rekryteringen.

Identifieringsinformation

identitetsbevis

ditt personnummer.

Online data & identifierare

data som samlas in med cookies eller liknande teknologier om din användning av tjänster, inklusive din IP-adress, cookie-ID och mobil enhets-ID.

Autentiseringsinformation

användarnamn och lösenord för rekryteringsplattformen,

detaljer för autentisering och säkrande av våra tjänster såsom inloggningsdetaljer och säkerhetsloggar.

Så här samlar Diaverum in data:

De personuppgifter vi behandlar kommer från olika källor:

Direkt från dig: när du skapar ett konto i vår rekryteringsportal, skicka in din ansökan eller CV eller när du på annat sätt interagerar med oss.

Tredjeparter: såsom rekryteringsbyråer, dina referenser och tidigare arbetsgivare, leverantörer av medicinska eller hälsokontroller och myndigheter eller andra parter som tillhandahåller bakgrunds- och kreditkontroller. Vi kommer att inhämta ditt samtycke för sådan insamling när så krävs enligt tillämplig lag.

Andra bolag i Diaverum-koncernen: vi delar information för ändamål som nämns nedan i avsnittet "Vem har åtkomst till dina personuppgifter".

Rättsliga grunder och ändamål för behandlingen

Vi kommer att använda dina personuppgifter för fördefinierade ändamål baserat på giltiga rättsliga grunder, inklusive berättigat intresse, rättslig skyldighet, och för att utföra och ingå ett avtal med dig. Informerat samtycke kan komma att användas, om/när du tillåter oss att använda dina personuppgifter för framtida rekryteringar.

Dessa är huvudsyften för behandlingen av personuppgifterna:

Rekrytering och resurser: Vi använder dina personuppgifter för att kontakta dig, till exempel för att informera dig om status för din ansökan eller för att få ytterligare information. Vi använder även dina personuppgifter för att planera och genomföra intervjuer och bedömningar, utvärderingar, referenser, kredit- och bakgrundskontroller i enlighet med tillämplig lag.

Skapa ett anställningsregister: Om Diaverum anställer dig kan de personuppgifter du har lämnat under ansökningsprocessen bli en del av din personaljournal och användas för att hantera din karriär på Diaverum.

Tjänsteutveckling och analys: Vi kan använda dina personuppgifter för att förbättra och utveckla våra rekryteringsprocesser och andra relaterade tjänster, och för att genomföra analyser. Vårt absoluta mål är att använda avidentifierad/pseudonymiserad data så mycket som möjligt.

Säkerhet för våra tjänster: Personuppgifter används för att säkerställa informationssäkerheten för våra tjänster, till exempel genom att föra åtkomstloggar och säkerhetskopior av systemet, autentisera användare och förhindra IT-attacker.

Juridiska skyldigheter: Vi behandlar personuppgifter för att följa bokförings- och skattelagar.

Informerat samtycke: Om du samtycker till det kan vi också komma att behålla och använda dina personuppgifter under en längre tid, två år eller när du återkallar ditt samtycke, för att kunna beakta din ansökan i samband med framtida rekryteringar.

Automatiserat beslutsfattande och profilering

När vi använder automatiserat beslutsfattande med juridiska eller liknande betydande effekter för dig kommer vi att informera om detta i förväg. Om ett utannonserat jobb t.ex. kräver en specifik licens, kan ansökningar utan denna specifika licens filtreras bort automatiskt, men dessa granskas även manuellt av rekryteraren.

Hur länge vi behåller uppgifterna

Diaverum raderar eller anonymiserar personuppgifter när de inte längre är nödvändiga för de syften som de samlades in för och så länge som det är tillåtet eller krävs enligt lokal lag. Detta innebär att dina personuppgifter kommer att lagras efter att rekryteringsprocessen är klar enligt nedanstående diagram:

Land                                                  Standard lagringstid för personuppgifterna i månader

Hungary                                            0

China                                                 NA

Russia                                               NA

Portugal                                             12

Poland                                                6

Lithuania                                           24

Kazakhstan                                        NA

Italy                                                    6

United Kingdom                               6

France                                                12

Uruguay                                             60

Chile                                                   12

Argentina                                          60

Germany                                           6

Saudi Arabia                                     24

Spain                                                  24

Sweden                                              24

Romania                                            12

Brazil                                                  12

Morocco                                            12

North Macedonia                            12

Albania                                               6

Data kommer att lagras på en rad olika åtkomstkontrollerade platser, inklusive HR-personalens ledningssystem och på andra dedikerade IT-system..

Om Diaverum anställer dig kan dina personuppgifter komma att bli en del av din personalfil, vilken har sina specifika lagringsperioder.

Vem har åtkomst till dina personuppgifter

Vi har implementerat lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda dina personuppgifter mot förlust, olaglig åtkomst etc. Detta inkluderar ett starkt och dedikerat fokus på cybersäkerhet och medvetenhetsprogram, där vi engagerar våra anställda i integritets- och säkerhetsöverväganden.

Antalet personer med tillgång till dina personuppgifter är begränsat. Endast personer associerade med Diaverum-koncernen som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med syftena ovan kommer att ha tillgång till dina personuppgifter.

Vi kommer att dela dina Personuppgifter med företag inom Diaverum-koncernen, framför allt då rekryteringen stöds centralt och om tjänsten är baserad utomlands, i den utsträckning gällande lag tillåter detta. Vi kommer också att dela dina personuppgifter med leverantörer och samarbetspartners som utför tjänster för vår räkning, såsom Personlighetsbedömningsföretag och Pensionsleverantörer. Dessa tredje parter får inte använda personuppgifterna för något annat ändamål än vad som anges i detta sekretessmeddelande.

Dina personuppgifter kan, beroende på om tjänsten är baserad utomlands, överföras till ett land utanför EU/EES som kan ha en lägre skyddsnivå än inom EU/EES. Överlåtelsen är baserad på nödvändigheten av sådan behandling för att sluta ett anställningsavtal med dig, i det fall du erbjuds anställning, och behövs för att dela informationen med en Diaverum-enhet där tjänsten kommer att vara baserad. När vi överför personuppgifter till tredje part i länder utanför EU/EES använder vi standardavtalsklausuler som godkänts av Europeiska kommissionen för att säkerställa en tillräcklig skyddsnivå för dina personuppgifter. Standardavtalsklausulerna finns tillgängliga via följande länk: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_sv.

Underleverantörer – Vi använder underleverantörer för att tillhandahålla tjänster. Sådana underleverantörer kan ha tillgång till dina personuppgifter och behandlar dem för vår räkning men de får inte använda personuppgifterna för något annat syfte än att tillhandahålla den tjänst som avtalats med oss. Vi säkerställer genom lämpliga avtalsarrangemang att behandlingen av personuppgifter är i enlighet med detta meddelande. Typiska tjänsteleverantörer som behandlar personuppgifter inkluderar till exempel rekryteringsbyråer och IT-programvara och tjänste-leverantörer.

Fusioner och förvärv – När Diaverum beslutar sig för att sälja, slå samman eller på annat sätt omorganisera sina verksamheter, kan detta innebära att personuppgifter lämnas ut till potentiella eller faktiska köpare och deras rådgivare.

Myndigheter, rättsliga förfaranden och lagar – Vi kommer att lämna ut dina uppgifter till behöriga myndigheter, såsom polisen, i den utsträckning som krävs enligt lag. Vi kan också lämna ut dina personuppgifter i samband med rättsliga förfaranden eller på begäran av en myndighet på grundval av tillämplig lag eller domstolsbeslut eller i samband med en rättegång eller myndighetsprocess eller på annat sätt som krävs eller tillåts enligt lag.

Cookies

När du använder våra tjänster kan Diaverum samla in data om dina enheter med hjälp av cookies och annan liknande teknik. Webbplatsen kan även innehålla cookies och liknande teknologier från tredje part. Du kan få mer information och lära dig hur du hanterar cookies genom att läsa vår cookiepolicy.

Dina rättigheter (och hur du utövar dem)

Du har rätt att få veta vilka personuppgifter vi behandlar om dig och du kan begära en kopia av sådana uppgifter.

Du har rätt att få felaktiga Personuppgifter om dig rättade och i vissa fall kan du begära att vi raderar dina Personuppgifter (om till exempel Personuppgifterna inte längre är nödvändiga sedan rekryteringsprocessen har slutförts).

Om du har gett ditt samtycke till behandling av dina personuppgifter för ett uttryckligt syfte kan du alltid återkalla ditt samtycke. Om du vill återkalla ditt samtycke kan du göra detta genom att logga in på ditt konto på Diaverums rekryteringsplattform och justera inställningen eller helt radera ditt konto.

Du har också rätt att invända mot viss behandling av dina personuppgifter, och begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Observera att begränsning eller radering av dina personuppgifter kan leda till att vi inte kan inkludera dig i rekryteringsprocessen.

Du har också rätt att extrahera dina personuppgifter i ett maskinläsbart format och att överföra personuppgifterna till en annan personuppgiftsansvarig

Om du har frågor angående hur vi behandlar dina personuppgifter är du hjärtligt välkommen att kontakta oss med hjälp av informationen nedan, antingen via telefon, post eller e-post.

Din integritet är mycket viktig för oss och vi kommer alltid att sträva efter att skydda och säkra din personliga information på bästa möjliga sätt. Om vi enligt din åsikt underlåter att göra det har du rätt att lämna in ett klagomål till den dataskyddsmyndighet du väljer, t.ex. en av EU:s myndigheter, https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_sv.   

Ändringar

Om ändringar görs i detta integritetsmeddelande eller rörande behandlingen av dina personuppgifter kommer vi att informera dig genom att publicera en uppdaterad version av detta sekretessmeddelande på vår rekryteringsplattform. Du måste läsa och acceptera dessa ändringar för att behålla ditt konto och fortsätta använda plattformen. Större förändringar, t.ex. införande av nya ändamål med behandlingen, kommer att meddelas dig direkt via e-post där du kommer att kunna ge ditt samtycke till ändringarna eller att dra tillbaka ditt samtycke.

Personuppgiftsansvariga

Albania, DiaVita Shpk, Reg. No. L52305009L, Rruga "Papa Gjon Pali",Pallati 11/1, Kati 2, (ish Telesport), 1001 Tirane, DPO: al.dpo@diaverum.com

Argentina, Diaverum Argentina S.A, Reg. No. 30-69081505-9, Carlos Pellegrini 1163. Piso 2. C1009ABW CABA, DPO: DL-AR-Dataprotection@diaverum.com

Brazil, Diaverum Assistência Médica e Nefrológica Ltda, Reg. No. 35.219.214.556, Rua do Rocio, 291, set 92, Vila Olimpia, (04552-000), São Paulo – SP, DPO: Renan.Oliveira@diaverum.com

Chile, Diaverum Servicios Renales Chile Limitada, Reg. No. 76.136.545-2, Orinoco 90, Torre I, piso 19, Las Condes, 7560970 Santiago, DPO: chile@diaverum.com

China, Diaverum Guangzhou Medical Service Investment Ltd Co., Reg. No. 91440101MA5ANGBT1Q, Room 3102, Zhongjing Tower B, Poly Clover; No.406 of Huasui Road, Tianhe District, Guangzhou City, 510000 Guangdong, DPO: china@diaverum.com

France, Diaverum France GIE, Reg. No. FR78 480 477 785 00020, 6 rue Béranger, 69006 Lyon France, DPO: france.dataprotection@diaverum.com

Germany, Diaverum Deutschland GmbH, Reg. No. HRB 176303, Landsberger Str. 314, 80687 München, DPO: klar@brainosphere.com

Hungary, Diaverum Hungary Kft, Reg. No. 01 09 262218, Fürj u.2, 1124 Budapest, Hungary, DPO: Adatkezelo.Hungary@diaverum.com

Italy, Diaverum Italia Srl, Reg. No. BA-336586, Via Giuseppe Solarino, 5 70124 Bari, DPO: Privacy.Italia@diaverum.com

Kazakhstan, Diaverum Kazakhstan Distribution LLP, Reg. No. 190840007321, 50/2 microdistrict 1

Postal index 050062, Almaty, Republic of Kazakhstan, DPO: infoKZ@diaverum.com

Lithuania, UAB Diaverum klinikos, Reg. No. 125746667, Mindaugo str. 23, LT03214 Vilnius

, DPO: dpo.lt@diaverum.com

Morocco, Centre d’Hémodialyse de Marrakech SARLAU, Reg. No. 10493, Quartier Hôpital Civil Angle Rue Allal Ben Ahmed  et Abou Hayyan, Taouhidi Gueliz CP 4000 Marrakech, DPO: maroc.dataprotection@diaverum.com

North Macedonia, PZU Diamed Makedonija, Reg. No. 6929184, Str. Jadranska Magistrala No. 1000, Skopje, DPO: macedonia@diaverum.com

Poland, Diaverum Polska Sp.z.o.o., Reg. No. KRS (National Court Register): 0000275027, REGON (National Business Registry Number, Statistical Number) : 140878910, Ul.Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa, DPO: pl-iod@diaverum.com

Portugal, Diaverum Investimentos E Servicos LDA., Reg. No. 511154097, Sintra Business Park, Zona Ind. Abrunheira Ed.4, Esc. 2 C, 2710-089 Sintra, Portugal, DPO: pt.dpo@diaverum.com

Romania, SC Diaverum Romania SRL, Reg. No. 25934329, Piata Charles de Gaulle, Nr.15 Et. 14, sector 1, 011857 Bucharest, DPO: ro.dpo@diaverum.com

Russia

Diaverum Russ LLC, Reg. No. 1117746608286, Turchaninov lane, 6/2, 119034 Moscow,

Sphera Estate LLC, Reg. No. 1126670001831, Ferina, 13, 450039 Ufa,

Ural Medical Centre LLC, Reg. No. 1136671035522, Sherbakova, 77, 1686620076 Ekaterinburg,

Diasan LLC, Reg. No. 1126670017165, Frontovykh, brigad, 6, 32, 450043 Ufa,

DPO: compliance.russia@diaverum.com

Saudi Arabia, Diaverum Holding AB branch, Reg. No. CR# 1010404294, Riyadh Front - Building N8, 9435 King Khaled International Airport, Riyadh 13413 – 3734, Kingdom of Saudi Arabia, DPO: SaudiArabia@diaverum.com

Spain, Diaverum Servicios Renales, S.L, Reg. No. B84991736, Avenida de Burgos, 21 – 28036 Madrid, DPO: es.dpo@diaverum.com

Sverige, Diaverum Sweden AB, Reg. nr. 556209-2790, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö
sverige@diaverum.com, +46 46 287 30 00, Dataskyddsombud: se.dpo@diaverum.com

Sverige, Diaverum AB, Reg. nr. 559140-5344, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö
info@diaverum.com, +46 46 287 30 00, Dataskyddsombud: se.dpo@diaverum.com

UK, Diaverum UK Ltd, Reg. No. 06614923, Blenheim Gate, 22-24 Upper Marlborough Road, AL1 3AL St Albans, Herts, DPO: uk.dpo@diaverum.com

Uruguay, Crani SRL, Reg. No. 214420160011, Dr. Duvimioso Terra 1911, 11800 Montevideo, DPO: uruguay@diaverum.com