Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

16.05.2022

A Diaverum Csoport, beleértve leányvállalatait is, elkötelezett az Ön adatainak tiszteletben tartása és az alkalmazandó adatvédelmi törvények betartása mellett. Ez az adatkezelési tájékoztató tartalmazza az azzal kapcsolatos információkat, hogy a Diaverum hogyan kezeli az Önről a Diaverum toborzási és felvételi tevékenységével kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat.

Kik vagyunk - az adatkezelő

Attól függően, hogy Ön melyik országban jelentkezik állásra, más személy minősül a személyes adatai tekintetében adatkezelőnek. Az adatkezelő felel azért, hogy az Ön személyes adatait helyesen és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljék. Ezen túlmenően minden ország kijelölt egy adatvédelmi tisztviselőt/felelőst (DPO). A jelen adatvédelmi tájékoztató végén található listából megtudhatja, hogy ki minősül az Ön személyes adatai tekintetében adatkezelőnek, valamint megismerheti az egyes országok adatvédelmi tisztviselőinek e-mail címét.

A Diaverum által kezelt adatok:

A Diaverum különböző típusú személyes adatokat gyűjt és kezel, többek között, de nem kizárólagosan, a különböző szerepek sajátos követelményeitől függően:

Személyes adatok:

kapcsolattartási adatok (pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím).

demográfiai adatok (pl. nem, életkor, nyelv és állampolgárság).

Azonosítási adatok (pl egészségügyi dolgozók nyilvántartási száma)

Toborzással kapcsolatos információk:

jelentkezés és önéletrajz

interjú-információk, videóinterjúk,

korábbi munkáltatóktól és egyéb harmadik felektől származó referenciák

az Ön kompetenciáira, képesítésére, készségeire, munkatapasztalatára és végzettségére vonatkozó információk.

Egy esetleges munkaszerződés megkötése céljából az Ön által megpályázott pozíciótól függően, és amennyiben a toborzási tevékenységhez szükséges, a szükséges egészségügyi, drog-, háttér-, pszichometriai és alkalmassági vizsgálatok, valamint hitelellenőrzések eredményeit is gyűjthetjük.

Online adatok és azonosítók

sütikkel vagy hasonló technológiákkal gyűjtött adatok a szolgáltatások használatáról, beleértve az Ön IP-címét, a cookie-azonosítót és a mobileszköz azonosítóját.

Hitelesítési információk

felhasználónév és jelszó a toborzási platformhoz,

a szolgáltatásaink hitelesítésére és biztosítására szolgáló adatok, például bejelentkezési adatok és biztonsági naplók.

A kiválasztás során kizárólag olyan adatok közlését kérjük Öntől, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése) vagy a törvényből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges és olyan alkalmassági vizsgálatot alkalmazunk, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

Hogyan gyűjti a Diaverum az adatokat:

 Az általunk kezelt személyes adatok különböző forrásokból származnak:

        ◦ Közvetlenül Öntől: amikor Ön fiókot hoz létre toborzási portálunkon, elküldi nekünk jelentkezését vagy önéletrajzát, vagy amikor más módon kapcsolatba lép velünk.

        ◦ Harmadik felektől: például munkaerő-közvetítő cégektől, a referenciákból, korábbi munkáltatóitól,  orvosi vagy egészségügyi vizsgálatokat végző szolgáltatóktól, hatóságoktól vagy más, háttér- és hitelellenőrzést végző felektől. Ha az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik, az ilyen adatgyűjtéshez az Ön hozzájárulását fogjuk kérni.

Magyarországon a tevékenység végzésére való jogosultságára (egészségügyi dolgozók esetén az alap- és működési nyilvántartásban való szereplés) vonatkozó adatokat gyűjthetjük nyilvánosan elérhető forrásból.

Ha Önnek közösségi oldalon van szakmai profilja, (pl. LinkedIn profil), amit szeretné, ha megtekintenénk, kérjük, hogy ezt a pályázatában külön jelezze. Egyéb esetben közösségi oldalakról személyes adatokat nem gyűjtünk.

        ◦ A Diaverum csoport vállalataitól: az adatok az alábbi "Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz" részben említett célokból kerülnek megosztásra.

Azért, hogy ki tudjuk értékelni, hogy Ön-e a megfelelő jelölt a meghirdetett pozícióra, szükséges, hogy adatot szolgáltasson a részünkre. Adatot szolgáltatni nem köteles, de annak hiányában nem tud részt venni a kiválasztási eljárásban.

Az adatkezelés jogalapjai és céljai

Az Ön személyes adatait előre meghatározott célokra használjuk fel érvényes jogalapok alapján, beleértve a jogos érdeket, a jogi kötelezettségeket, valamint az Önnel kötött megállapodás teljesítését és a megállapodás megkötését. Tájékozott hozzájárulást akkor használhatunk, ha/amikor Ön engedélyezi, hogy személyes adatait jövőbeli toborzásokhoz felhasználjuk.

A személyes adatok kezelésének fő céljai az alábbiak:

        ◦ Toborzás és munkaerő-felvétel: Személyes adatait arra használjuk, hogy (1) a megfelelő jelöltet tudjuk kiválasztani a meghirdetett pozícióra, illetve (2) a munkaszerződést előkészítsük. Emellett arra használjuk az adatait, hogy  kapcsolatba lépjünk Önnel, például a jelentkezésének állásáról való tájékoztatás vagy további információk beszerzése céljából. Személyes adatait emellett az alkalmazandó jogszabályok által megengedett módon és mértékben interjúk és felmérések, értékelések, referencia-, hitel- és háttérellenőrzések összeállításához és lefolytatásához használjuk.

Az adatkezelés jogalapja az az iránti jogos érdekünk, hogy (1) a legjobb és az alkalmas jelöltekből tudjunk válogatni, illetve (2) a szerződés a megfelelő tartalommal kerüljön megkötésre.

(E célból a személyes adatokat, a toborzással kapcsolatos adatokat és az online azonosítókat és adatokat kezeljük.)

        ◦ Alkalmazotti nyilvántartás létrehozása: Ha a Diaverum felveszi Önt, a jelentkezési folyamat során megadott személyes adatai az Ön munkavállalói nyilvántartásának részévé válhatnak, és a Diaverumnál való karrierjének a menedzseléséhez használhatók fel.

(Az adatkezelésre a munkavállalók személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatóban foglaltak az irányadók.)

        ◦ Szolgáltatásfejlesztés és analitika: Személyes adatait felhasználhatjuk a toborzási folyamataink és más kapcsolódó szolgáltatásaink javítására és fejlesztésére, valamint elemzések készítésére. Abszolút célunk, hogy a lehető legnagyobb mértékben azonosítóktól megfosztott / álnevesített adatokat használjunk.

Az adatkezelés jogalapja az az iránti jogos érdekünk, hogy a legjobb és az alkalmas jelöltekből tudjunk válogatni.

E célból valamennyi fent körülírt személyes adatot felhasználhatjuk.

        ◦ Szolgáltatásaink és egyéb szolgáltatásaink biztonsága: A személyes adatokat szolgáltatásaink információbiztonságának megteremtéséhez használjuk fel, például a hozzáférési naplók és a rendszer biztonsági mentések vezetése, a felhasználók hitelesítése és a támadások megelőzése révén.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 32. cikk szerinti jogi kötelezettségünk teljesítése.

(E célból a hitelesítési információkat kezeljük.)

        ◦ Jogi kötelezettségek: Kezelünk személyes adatokat a számviteli és adótörvényeknek való megfelelés érdekében (a szerződéskötés során a bejelentéshez szükséges adatokat).

        ◦ Tájékozott hozzájárulás: Ha Ön hozzájárul, személyes adatait hosszabb ideig, két évig vagy a hozzájárulásának visszavonásáig is megőrizhetjük és felhasználhatjuk, hogy figyelembe tudjuk venni Önt a jövőbeni munkaerő-felvételeknél.

Automatizált döntéshozatal és profilkészítés

Ha olyan automatizált döntéshozatalt alkalmazunk, amely joghatással jár, vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érinti Önt, erről előzetesen tájékoztatni fogjuk. Ha egy meghirdetett állás pl. egy bizonyos jogosítványt igényel, az ilyen jogosítvánnyal nem rendelkező jelentkezéseket automatikusan kiszűrjük, de a toborzó manuálisan átnézi ezeket.

Meddig őrizzük meg az adatokat

A Diaverum törli vagy anonimizálja a személyes adatokat, ha azok már nem szükségesek arra a célra, amelyre gyűjtésre kerültek, illetve addig őrzi, ameddig a helyi jogszabályok megengedik vagy előírják. Ez azt jelenti, hogy az Ön személyes adatait a felvételi folyamat befejezése után az alábbi táblázat szerint tároljuk:

Ország                                             A személyes adatok  normál megőrzési ideje (hónapokban)

Hungary                                            0

China                                                 NA

Russia                                               NA

Portugal                                             12

Poland                                                6

Lithuania                                           24

Kazakhstan                                        NA

Italy                                                    6

United Kingdom                               6

France                                                12

Uruguay                                             60

Chile                                                   12

Argentina                                          60

Germany                                           6

Saudi Arabia                                     24

Spain                                                  24

Sweden                                              24

Romania                                            12

Brazil                                                  12

Morocco                                            12

North Macedonia                            12

Albania                                               6

Magyarországon az adatait addig tároljuk, amíg a kiválasztási folyamatban részt vesz, ha apozíció nem kerül betöltésre, az erről szóló döntést követő 15. napig.

A kiválasztás utolsó körébe jutott pályázó esetén a személyes adatokat és dokumentumokat a pozíció betöltését követően a próbaidő elteltéig kezeljük.

 Az adatokat különböző, hozzáférés-ellenőrzött helyeken tároljuk, többek között a HR személyzeti irányítási rendszerben és más, erre a célra szolgáló informatikai rendszerekben.

Ha a Diaverum alkalmazza Önt, a személyes adatai a munkavállalói nyilvántartás részévé válhatnak, amelyre specifikus megőrzési időszakok vonatkoznak.

Ki férhet hozzá a személyes adataihoz

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre, hogy megvédjük a személyes adatait az elvesztés, a jogellenes hozzáférés stb. ellen. Ez magában foglalja, hogy erősen és kifejezetten fókuszálunk a kiberbiztonságra és a tudatosságnövelő programokra, amelynek keretében munkatársainkat bevonjuk az adatvédelmi és biztonsági szempontok érvényesítésébe.

Az Ön személyes adataihoz hozzáférő személyek száma korlátozott. Csak a Diaverum Csoporthoz kapcsolódó olyan személyek férnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek a fenti céloknak megfelelő adatkezelési tevékenység elvégzéséhez az adatok megismerésére szükségük van.

Személyes adatait a Diaverum csoporton belüli egyes vállalatokkal osztjuk meg, központilag támogatott toborzás céljából, és ha a pozíció külföldön található, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben. Személyes adatait olyan beszállítókkal és partnerekkel is megosztjuk, akik a nevünkben szolgáltatásokat végeznek, mint például személyiségfelmérést végző cégek és a nyugdíjbiztosítók. Ezek a harmadik felek nem használhatják a személyes adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaktól eltérő célra.

Az Ön személyes adatai - attól függően, hogy a pozíció külföldön található-e - továbbításra kerülhetnek az EU/EGT-n kívüli országba, ahol a védelem alacsonyabb szintű lehet, mint az EU/EGT-n belül. Az adattovábbítás alapja az, hogy az ilyen adatkezelés szükséges az Önnel kötendő munkaszerződés megkötéséhez, abban az esetben, ha Önnek munkát ajánlanak, és az adatok megosztása szükséges a Diaverum azon szervezeti egységével, ahol a pozíció betöltésre kerül. Amikor személyes adatokat továbbítunk harmadik félnek az EU/EGT-n kívüli országokba, az Európai Bizottság által jóváhagyott általános adatvédelmi kikötéseket alkalmazunk, hogy biztosítsuk az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét. Az  általános adatvédelmi kikötések az alábbi linken találhatók:

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Alvállalkozók - A szolgáltatások nyújtásához alvállalkozókat veszünk igénybe. Ezek az alvállalkozók hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, és a mi nevünkben kezelik azokat, de nem használhatják fel a személyes adatokat más célra, mint a velünk megállapodott szolgáltatás nyújtására. Megfelelő szerződéses megállapodásokon keresztül biztosítjuk, hogy a személyes adatok feldolgozása összhangban legyen a jelen tájékoztatóval. A személyes adatokat feldolgozó tipikus szolgáltatók közé tartoznak például a munkaerő-közvetítő cégek, valamint az informatikai szoftver- és szolgáltató cégek.

Fúziók és felvásárlások - Amennyiben a Diaverum úgy dönt, hogy eladja, egyesíti vagy más módon átszervezi üzleti tevékenységét, ez személyes adatok közlésével járhat a leendő vagy tényleges vásárlók és tanácsadóik számára.

Hatóságok, jogi / bírósági eljárások és jogszabályi előírások - Az Ön adatait a jogszabályok által előírtaknak megfelelően átadjuk az illetékes hatóságoknak, például a rendőrségnek. A személyes adatait átadhatjuk jogi / bírósági eljárásokkal kapcsolatban vagy hatóság kérésére az alkalmazandó jogszabályok vagy bírósági határozat alapján, illetve bírósági vagy hatósági eljárással kapcsolatban, vagy ha a jogszabályok egyébként megkövetelik vagy megengedik.

Sütik

Amikor Ön a szolgáltatásainkat használja, a Diaverum sütik és más hasonló technológiák segítségével adatokat tud gyűjteni az Ön eszközeiről. A weboldalon harmadik féltől származó sütiket és hasonló technológiákat is használhatunk. További információkat kaphat és megtudhatja, hogyan kezelheti a sütiket, ha elolvassa a süti irányelveinket.

Az Ön jogai (és hogyan gyakorolhatja ezeket)

Ön jogosult megismerni, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről, és kérheti ezen adatok másolatát.

Ön jogosult az Önre vonatkozó helytelen személyes adatok helyesbítésére, és bizonyos esetekben kérheti, hogy töröljük a személyes adatait (például ha a személyes adatokra már nincs szükség, mivel a felvételi eljárás lezárult).

Ha Ön beleegyezését adta személyes adatainak meghatározott célú kezeléséhez, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ha vissza kívánja vonni a hozzájárulását, ezt megteheti a Diaverum toborzási platformon lévő fiókjába való bejelentkezéssel és a beállítások módosításával, vagy fiókjának teljes törlésével. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Önnek joga van ahhoz is, hogy tiltakozzon személyes adatainak bizonyos kezelése ellen, és kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatai kezelésének korlátozása vagy az adatok törlése azt eredményezheti, hogy nem tudjuk Önt bevonni a toborzási folyamatba.

Ön bizonyos esetekben jogosult arra is, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, és a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A jogokról és a jogok gyakorlásáról további tájékoztatást az adatkezelő honlapján talál.

Ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, szívesen vesszük, ha kapcsolatba lép velünk az alábbiakban felsorolt elérhetőségeken, telefonon, postai úton vagy e-mailben.

Az Ön adatainak védelme nagyon fontos számunkra, és mindig arra törekszünk, hogy személyes adatait a lehető legjobban megvédjük és biztosítsuk a személyes adatai biztonságát. Ha Ön szerint ezt nem tesszük meg, joga van panaszt tenni az Ön által választott adatvédelmi hatóságnál, pl. az EU egyik hatóságánál, a https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en címen.

A magyar adatvédelmi hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postal address: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, website: www.naih.hu).

Emellett Ön jogosult adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A keresetet Magyarországon - a lakóhelye vagy tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerint - illetékes törvényszéknél nyújthatja be. Az illetékes törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu oldalon.

Módosítások

Ha a jelen adatkezelési tájékoztatóban vagy az Ön személyes adatainak kezelését illetően változások történnek, akkor erről úgy tájékoztatjuk Önt, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató frissített változatát közzétesszük a toborzási platformunkon. Önnek el kell olvasnia és el kell fogadnia ezeket a módosításokat ahhoz, hogy fiókját megtarthassa és továbbra is használhassa a Platformot. A lényeges változásokról, pl. az adatkezelés új céljainak bevezetéséről közvetlenül Önt értesítjük e-mailben, ami által lehetősége lesz arra, hogy hozzájárulását adja a változásokhoz, vagy visszavonja hozzájárulását.

Adatkezelők

Albania, DiaVita Shpk, Reg. No. L52305009L, Rruga "Papa Gjon Pali",Pallati 11/1, Kati 2, (ish Telesport), 1001 Tirane, DPO: al.dpo@diaverum.com

Argentina, Diaverum Argentina S.A, Reg. No. 30-69081505-9, Carlos Pellegrini 1163. Piso 2. C1009ABW CABA, DPO: DL-AR-Dataprotection@diaverum.com

Brazil, Diaverum Assistência Médica e Nefrológica Ltda, Reg. No. 35.219.214.556, Rua do Rocio, 291, set 92, Vila Olimpia, (04552-000), São Paulo – SP, DPO: Renan.Oliveira@diaverum.com

Chile, Diaverum Servicios Renales Chile Limitada, Reg. No. 76.136.545-2, Orinoco 90, Torre I, piso 19, Las Condes, 7560970 Santiago, DPO: chile@diaverum.com

China, Diaverum Guangzhou Medical Service Investment Ltd Co., Reg. No. 91440101MA5ANGBT1Q, Room 3102, Zhongjing Tower B, Poly Clover; No.406 of Huasui Road, Tianhe District, Guangzhou City, 510000 Guangdong, DPO: china@diaverum.com

France, Diaverum France GIE, Reg. No. FR78 480 477 785 00020, 6 rue Béranger, 69006 Lyon France, DPO: france.dataprotection@diaverum.com

Germany, Diaverum Deutschland GmbH, Reg. No. HRB 176303, Landsberger Str. 314, 80687 München, DPO: klar@brainosphere.com

Magyarország / Hungary, Diaverum Hungary Kft, Cg.:  01 09 262218, cím: Fürj u.2, 1124 Budapest, Hungary, tel: +36 1 550 0237, e-mail: hungary@diaverum.com, DPO / adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelo.Hungary@diaverum.com

Magyarország / Hungary, Diaverum Kft, cg: 01 09 707663, cím: Fürj u.2, 1124 Budapest, Hungary, tel: +36 1 550 0237, e-mail: hungary@diaverum.com, DPO / adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelo.Hungary@diaverum.com

Italy, Diaverum Italia Srl, Reg. No. BA-336586, Via Giuseppe Solarino, 5 70124 Bari, DPO: Privacy.Italia@diaverum.com

Kazakhstan, Diaverum Kazakhstan Distribution LLP, Reg. No. 190840007321, 50/2 microdistrict 1

Postal index 050062, Almaty, Republic of Kazakhstan, DPO: infoKZ@diaverum.com

Lithuania, UAB Diaverum klinikos, Reg. No. 125746667, Mindaugo str. 23, LT03214 Vilnius

, DPO: dpo.lt@diaverum.com

Morocco, Centre d’Hémodialyse de Marrakech SARLAU, Reg. No. 10493, Quartier Hôpital Civil Angle Rue Allal Ben Ahmed  et Abou Hayyan, Taouhidi Gueliz CP 4000 Marrakech, DPO: maroc.dataprotection@diaverum.com

North Macedonia, PZU Diamed Makedonija, Reg. No. 6929184, Str. Jadranska Magistrala No. 1000, Skopje, DPO: macedonia@diaverum.com

Poland, Diaverum Polska Sp.z.o.o., Reg. No. KRS (National Court Register): 0000275027, REGON (National Business Registry Number, Statistical Number) : 140878910, Ul.Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa, DPO: pl-iod@diaverum.com

Portugal, Diaverum Investimentos E Servicos LDA., Reg. No. 511154097, Sintra Business Park, Zona Ind. Abrunheira Ed.4, Esc. 2 C, 2710-089 Sintra, Portugal, DPO: pt.dpo@diaverum.com

Romania, SC Diaverum Romania SRL, Reg. No. 25934329, Piata Charles de Gaulle, Nr.15 Et. 14, sector 1, 011857 Bucharest, DPO: ro.dpo@diaverum.com

Russia

Diaverum Russ LLC, Reg. No. 1117746608286, Turchaninov lane, 6/2, 119034 Moscow,

Sphera Estate LLC, Reg. No. 1126670001831, Ferina, 13, 450039 Ufa,

Ural Medical Centre LLC, Reg. No. 1136671035522, Sherbakova, 77, 1686620076 Ekaterinburg,

Diasan LLC, Reg. No. 1126670017165, Frontovykh, brigad, 6, 32, 450043 Ufa,

DPO: compliance.russia@diaverum.com

Saudi Arabia, Diaverum Holding AB branch, Reg. No. CR# 1010404294, Riyadh Front - Building N8, 9435 King Khaled International Airport, Riyadh 13413 – 3734, Kingdom of Saudi Arabia, DPO: SaudiArabia@diaverum.com

Spain, Diaverum Servicios Renales, S.L, Reg. No. B84991736, Avenida de Burgos, 21 – 28036 Madrid, DPO: es.dpo@diaverum.com

Sweden, Diaverum Sweden AB, Reg. No. 556209-2790, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö
sverige@diaverum.com, +46 46 287 30 00, DPO: se.dpo@diaverum.com

Sweden, Diaverum AB, Reg. No. 559140-5344, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö
info@diaverum.com, +46 46 287 30 00, DPO: se.dpo@diaverum.com

UK, Diaverum UK Ltd, Reg. No. 06614923, Blenheim Gate, 22-24 Upper Marlborough Road, AL1 3AL St Albans, Herts, DPO: uk.dpo@diaverum.com

Uruguay, Crani SRL, Reg. No. 214420160011, Dr. Duvimioso Terra 1911, 11800 Montevideo, DPO: uruguay@diaverum.com

Adatvédelmi tájékoztató

Adatkezelési tájékoztató

16.05.2022

A Diaverum Csoport, beleértve leányvállalatait is, elkötelezett az Ön adatainak tiszteletben tartása és az alkalmazandó adatvédelmi törvények betartása mellett. Ez az adatkezelési tájékoztató tartalmazza az azzal kapcsolatos információkat, hogy a Diaverum hogyan kezeli az Önről a Diaverum toborzási és felvételi tevékenységével kapcsolatban gyűjtött személyes adatokat.

Kik vagyunk - az adatkezelő

Attól függően, hogy Ön melyik országban jelentkezik állásra, más személy minősül a személyes adatai tekintetében adatkezelőnek. Az adatkezelő felel azért, hogy az Ön személyes adatait helyesen és az alkalmazandó jogszabályoknak megfelelően kezeljék. Ezen túlmenően minden ország kijelölt egy adatvédelmi tisztviselőt/felelőst (DPO). A jelen adatvédelmi tájékoztató végén található listából megtudhatja, hogy ki minősül az Ön személyes adatai tekintetében adatkezelőnek, valamint megismerheti az egyes országok adatvédelmi tisztviselőinek e-mail címét.

A Diaverum által kezelt adatok:

A Diaverum különböző típusú személyes adatokat gyűjt és kezel, többek között, de nem kizárólagosan, a különböző szerepek sajátos követelményeitől függően:

Személyes adatok:

kapcsolattartási adatok (pl. név, cím, telefonszám, e-mail cím).

demográfiai adatok (pl. nem, életkor, nyelv és állampolgárság).

Azonosítási adatok (pl egészségügyi dolgozók nyilvántartási száma)

Toborzással kapcsolatos információk:

jelentkezés és önéletrajz

interjú-információk, videóinterjúk,

korábbi munkáltatóktól és egyéb harmadik felektől származó referenciák

az Ön kompetenciáira, képesítésére, készségeire, munkatapasztalatára és végzettségére vonatkozó információk.

Egy esetleges munkaszerződés megkötése céljából az Ön által megpályázott pozíciótól függően, és amennyiben a toborzási tevékenységhez szükséges, a szükséges egészségügyi, drog-, háttér-, pszichometriai és alkalmassági vizsgálatok, valamint hitelellenőrzések eredményeit is gyűjthetjük.

Online adatok és azonosítók

sütikkel vagy hasonló technológiákkal gyűjtött adatok a szolgáltatások használatáról, beleértve az Ön IP-címét, a cookie-azonosítót és a mobileszköz azonosítóját.

Hitelesítési információk

felhasználónév és jelszó a toborzási platformhoz,

a szolgáltatásaink hitelesítésére és biztosítására szolgáló adatok, például bejelentkezési adatok és biztonsági naplók.

A kiválasztás során kizárólag olyan adatok közlését kérjük Öntől, amely a munkaviszony létesítése, teljesítése, megszűnése (megszüntetése) vagy a törvényből származó igény érvényesítése szempontjából lényeges és olyan alkalmassági vizsgálatot alkalmazunk, amelyet munkaviszonyra vonatkozó szabály ír elő, vagy amely munkaviszonyra vonatkozó szabályban meghatározott jog gyakorlása, kötelezettség teljesítése érdekében szükséges.

Hogyan gyűjti a Diaverum az adatokat:

 Az általunk kezelt személyes adatok különböző forrásokból származnak:

        ◦ Közvetlenül Öntől: amikor Ön fiókot hoz létre toborzási portálunkon, elküldi nekünk jelentkezését vagy önéletrajzát, vagy amikor más módon kapcsolatba lép velünk.

        ◦ Harmadik felektől: például munkaerő-közvetítő cégektől, a referenciákból, korábbi munkáltatóitól,  orvosi vagy egészségügyi vizsgálatokat végző szolgáltatóktól, hatóságoktól vagy más, háttér- és hitelellenőrzést végző felektől. Ha az alkalmazandó jogszabályok megkövetelik, az ilyen adatgyűjtéshez az Ön hozzájárulását fogjuk kérni.

Magyarországon a tevékenység végzésére való jogosultságára (egészségügyi dolgozók esetén az alap- és működési nyilvántartásban való szereplés) vonatkozó adatokat gyűjthetjük nyilvánosan elérhető forrásból.

Ha Önnek közösségi oldalon van szakmai profilja, (pl. LinkedIn profil), amit szeretné, ha megtekintenénk, kérjük, hogy ezt a pályázatában külön jelezze. Egyéb esetben közösségi oldalakról személyes adatokat nem gyűjtünk.

        ◦ A Diaverum csoport vállalataitól: az adatok az alábbi "Ki férhet hozzá az Ön személyes adataihoz" részben említett célokból kerülnek megosztásra.

Azért, hogy ki tudjuk értékelni, hogy Ön-e a megfelelő jelölt a meghirdetett pozícióra, szükséges, hogy adatot szolgáltasson a részünkre. Adatot szolgáltatni nem köteles, de annak hiányában nem tud részt venni a kiválasztási eljárásban.

Az adatkezelés jogalapjai és céljai

Az Ön személyes adatait előre meghatározott célokra használjuk fel érvényes jogalapok alapján, beleértve a jogos érdeket, a jogi kötelezettségeket, valamint az Önnel kötött megállapodás teljesítését és a megállapodás megkötését. Tájékozott hozzájárulást akkor használhatunk, ha/amikor Ön engedélyezi, hogy személyes adatait jövőbeli toborzásokhoz felhasználjuk.

A személyes adatok kezelésének fő céljai az alábbiak:

        ◦ Toborzás és munkaerő-felvétel: Személyes adatait arra használjuk, hogy (1) a megfelelő jelöltet tudjuk kiválasztani a meghirdetett pozícióra, illetve (2) a munkaszerződést előkészítsük. Emellett arra használjuk az adatait, hogy  kapcsolatba lépjünk Önnel, például a jelentkezésének állásáról való tájékoztatás vagy további információk beszerzése céljából. Személyes adatait emellett az alkalmazandó jogszabályok által megengedett módon és mértékben interjúk és felmérések, értékelések, referencia-, hitel- és háttérellenőrzések összeállításához és lefolytatásához használjuk.

Az adatkezelés jogalapja az az iránti jogos érdekünk, hogy (1) a legjobb és az alkalmas jelöltekből tudjunk válogatni, illetve (2) a szerződés a megfelelő tartalommal kerüljön megkötésre.

(E célból a személyes adatokat, a toborzással kapcsolatos adatokat és az online azonosítókat és adatokat kezeljük.)

        ◦ Alkalmazotti nyilvántartás létrehozása: Ha a Diaverum felveszi Önt, a jelentkezési folyamat során megadott személyes adatai az Ön munkavállalói nyilvántartásának részévé válhatnak, és a Diaverumnál való karrierjének a menedzseléséhez használhatók fel.

(Az adatkezelésre a munkavállalók személyes adatai kezelésére vonatkozó tájékoztatóban foglaltak az irányadók.)

        ◦ Szolgáltatásfejlesztés és analitika: Személyes adatait felhasználhatjuk a toborzási folyamataink és más kapcsolódó szolgáltatásaink javítására és fejlesztésére, valamint elemzések készítésére. Abszolút célunk, hogy a lehető legnagyobb mértékben azonosítóktól megfosztott / álnevesített adatokat használjunk.

Az adatkezelés jogalapja az az iránti jogos érdekünk, hogy a legjobb és az alkalmas jelöltekből tudjunk válogatni.

E célból valamennyi fent körülírt személyes adatot felhasználhatjuk.

        ◦ Szolgáltatásaink és egyéb szolgáltatásaink biztonsága: A személyes adatokat szolgáltatásaink információbiztonságának megteremtéséhez használjuk fel, például a hozzáférési naplók és a rendszer biztonsági mentések vezetése, a felhasználók hitelesítése és a támadások megelőzése révén.

Az adatkezelés jogalapja a GDPR 32. cikk szerinti jogi kötelezettségünk teljesítése.

(E célból a hitelesítési információkat kezeljük.)

        ◦ Jogi kötelezettségek: Kezelünk személyes adatokat a számviteli és adótörvényeknek való megfelelés érdekében (a szerződéskötés során a bejelentéshez szükséges adatokat).

        ◦ Tájékozott hozzájárulás: Ha Ön hozzájárul, személyes adatait hosszabb ideig, két évig vagy a hozzájárulásának visszavonásáig is megőrizhetjük és felhasználhatjuk, hogy figyelembe tudjuk venni Önt a jövőbeni munkaerő-felvételeknél.

Automatizált döntéshozatal és profilkészítés

Ha olyan automatizált döntéshozatalt alkalmazunk, amely joghatással jár, vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érinti Önt, erről előzetesen tájékoztatni fogjuk. Ha egy meghirdetett állás pl. egy bizonyos jogosítványt igényel, az ilyen jogosítvánnyal nem rendelkező jelentkezéseket automatikusan kiszűrjük, de a toborzó manuálisan átnézi ezeket.

Meddig őrizzük meg az adatokat

A Diaverum törli vagy anonimizálja a személyes adatokat, ha azok már nem szükségesek arra a célra, amelyre gyűjtésre kerültek, illetve addig őrzi, ameddig a helyi jogszabályok megengedik vagy előírják. Ez azt jelenti, hogy az Ön személyes adatait a felvételi folyamat befejezése után az alábbi táblázat szerint tároljuk:

Ország                                             A személyes adatok  normál megőrzési ideje (hónapokban)

Hungary                                            0

China                                                 NA

Russia                                               NA

Portugal                                             12

Poland                                                6

Lithuania                                           24

Kazakhstan                                        NA

Italy                                                    6

United Kingdom                               6

France                                                12

Uruguay                                             60

Chile                                                   12

Argentina                                          60

Germany                                           6

Saudi Arabia                                     24

Spain                                                  24

Sweden                                              24

Romania                                            12

Brazil                                                  12

Morocco                                            12

North Macedonia                            12

Albania                                               6

Magyarországon az adatait addig tároljuk, amíg a kiválasztási folyamatban részt vesz, ha apozíció nem kerül betöltésre, az erről szóló döntést követő 15. napig.

A kiválasztás utolsó körébe jutott pályázó esetén a személyes adatokat és dokumentumokat a pozíció betöltését követően a próbaidő elteltéig kezeljük.

 Az adatokat különböző, hozzáférés-ellenőrzött helyeken tároljuk, többek között a HR személyzeti irányítási rendszerben és más, erre a célra szolgáló informatikai rendszerekben.

Ha a Diaverum alkalmazza Önt, a személyes adatai a munkavállalói nyilvántartás részévé válhatnak, amelyre specifikus megőrzési időszakok vonatkoznak.

Ki férhet hozzá a személyes adataihoz

Megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajtottunk végre, hogy megvédjük a személyes adatait az elvesztés, a jogellenes hozzáférés stb. ellen. Ez magában foglalja, hogy erősen és kifejezetten fókuszálunk a kiberbiztonságra és a tudatosságnövelő programokra, amelynek keretében munkatársainkat bevonjuk az adatvédelmi és biztonsági szempontok érvényesítésébe.

Az Ön személyes adataihoz hozzáférő személyek száma korlátozott. Csak a Diaverum Csoporthoz kapcsolódó olyan személyek férnek hozzá az Ön személyes adataihoz, akiknek a fenti céloknak megfelelő adatkezelési tevékenység elvégzéséhez az adatok megismerésére szükségük van.

Személyes adatait a Diaverum csoporton belüli egyes vállalatokkal osztjuk meg, központilag támogatott toborzás céljából, és ha a pozíció külföldön található, a vonatkozó jogszabályok által megengedett mértékben. Személyes adatait olyan beszállítókkal és partnerekkel is megosztjuk, akik a nevünkben szolgáltatásokat végeznek, mint például személyiségfelmérést végző cégek és a nyugdíjbiztosítók. Ezek a harmadik felek nem használhatják a személyes adatokat a jelen adatvédelmi tájékoztatóban foglaltaktól eltérő célra.

Az Ön személyes adatai - attól függően, hogy a pozíció külföldön található-e - továbbításra kerülhetnek az EU/EGT-n kívüli országba, ahol a védelem alacsonyabb szintű lehet, mint az EU/EGT-n belül. Az adattovábbítás alapja az, hogy az ilyen adatkezelés szükséges az Önnel kötendő munkaszerződés megkötéséhez, abban az esetben, ha Önnek munkát ajánlanak, és az adatok megosztása szükséges a Diaverum azon szervezeti egységével, ahol a pozíció betöltésre kerül. Amikor személyes adatokat továbbítunk harmadik félnek az EU/EGT-n kívüli országokba, az Európai Bizottság által jóváhagyott általános adatvédelmi kikötéseket alkalmazunk, hogy biztosítsuk az Ön személyes adatainak megfelelő szintű védelmét. Az  általános adatvédelmi kikötések az alábbi linken találhatók:

https://ec.europa.eu/info/strategy/justice-and-fundamental-rights/data-protection/data-transfers-outside-eu/model-contracts-transfer-personal-data-third-countries_en.

Alvállalkozók - A szolgáltatások nyújtásához alvállalkozókat veszünk igénybe. Ezek az alvállalkozók hozzáférhetnek az Ön személyes adataihoz, és a mi nevünkben kezelik azokat, de nem használhatják fel a személyes adatokat más célra, mint a velünk megállapodott szolgáltatás nyújtására. Megfelelő szerződéses megállapodásokon keresztül biztosítjuk, hogy a személyes adatok feldolgozása összhangban legyen a jelen tájékoztatóval. A személyes adatokat feldolgozó tipikus szolgáltatók közé tartoznak például a munkaerő-közvetítő cégek, valamint az informatikai szoftver- és szolgáltató cégek.

Fúziók és felvásárlások - Amennyiben a Diaverum úgy dönt, hogy eladja, egyesíti vagy más módon átszervezi üzleti tevékenységét, ez személyes adatok közlésével járhat a leendő vagy tényleges vásárlók és tanácsadóik számára.

Hatóságok, jogi / bírósági eljárások és jogszabályi előírások - Az Ön adatait a jogszabályok által előírtaknak megfelelően átadjuk az illetékes hatóságoknak, például a rendőrségnek. A személyes adatait átadhatjuk jogi / bírósági eljárásokkal kapcsolatban vagy hatóság kérésére az alkalmazandó jogszabályok vagy bírósági határozat alapján, illetve bírósági vagy hatósági eljárással kapcsolatban, vagy ha a jogszabályok egyébként megkövetelik vagy megengedik.

Sütik

Amikor Ön a szolgáltatásainkat használja, a Diaverum sütik és más hasonló technológiák segítségével adatokat tud gyűjteni az Ön eszközeiről. A weboldalon harmadik féltől származó sütiket és hasonló technológiákat is használhatunk. További információkat kaphat és megtudhatja, hogyan kezelheti a sütiket, ha elolvassa a süti irányelveinket.

Az Ön jogai (és hogyan gyakorolhatja ezeket)

Ön jogosult megismerni, hogy milyen személyes adatokat kezelünk Önről, és kérheti ezen adatok másolatát.

Ön jogosult az Önre vonatkozó helytelen személyes adatok helyesbítésére, és bizonyos esetekben kérheti, hogy töröljük a személyes adatait (például ha a személyes adatokra már nincs szükség, mivel a felvételi eljárás lezárult).

Ha Ön beleegyezését adta személyes adatainak meghatározott célú kezeléséhez, a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Ha vissza kívánja vonni a hozzájárulását, ezt megteheti a Diaverum toborzási platformon lévő fiókjába való bejelentkezéssel és a beállítások módosításával, vagy fiókjának teljes törlésével. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végzett adatkezelés jogszerűségét.

Önnek joga van ahhoz is, hogy tiltakozzon személyes adatainak bizonyos kezelése ellen, és kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását. Felhívjuk figyelmét, hogy személyes adatai kezelésének korlátozása vagy az adatok törlése azt eredményezheti, hogy nem tudjuk Önt bevonni a toborzási folyamatba.

Ön bizonyos esetekben jogosult arra is, hogy személyes adatait géppel olvasható formátumban megkapja, és a személyes adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa.

A jogokról és a jogok gyakorlásáról további tájékoztatást az adatkezelő honlapján talál.

Ha kérdése van azzal kapcsolatban, hogy hogyan kezeljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, szívesen vesszük, ha kapcsolatba lép velünk az alábbiakban felsorolt elérhetőségeken, telefonon, postai úton vagy e-mailben.

Az Ön adatainak védelme nagyon fontos számunkra, és mindig arra törekszünk, hogy személyes adatait a lehető legjobban megvédjük és biztosítsuk a személyes adatai biztonságát. Ha Ön szerint ezt nem tesszük meg, joga van panaszt tenni az Ön által választott adatvédelmi hatóságnál, pl. az EU egyik hatóságánál, a https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en címen.

A magyar adatvédelmi hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (cím: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., postal address: 1363 Budapest, Pf. 9., e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, website: www.naih.hu).

Emellett Ön jogosult adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni. A keresetet Magyarországon - a lakóhelye vagy tartózkodási helye vagy az adatkezelő székhelye szerint - illetékes törvényszéknél nyújthatja be. Az illetékes törvényszéket megkeresheti a http://birosag.hu oldalon.

Módosítások

Ha a jelen adatkezelési tájékoztatóban vagy az Ön személyes adatainak kezelését illetően változások történnek, akkor erről úgy tájékoztatjuk Önt, hogy a jelen adatkezelési tájékoztató frissített változatát közzétesszük a toborzási platformunkon. Önnek el kell olvasnia és el kell fogadnia ezeket a módosításokat ahhoz, hogy fiókját megtarthassa és továbbra is használhassa a Platformot. A lényeges változásokról, pl. az adatkezelés új céljainak bevezetéséről közvetlenül Önt értesítjük e-mailben, ami által lehetősége lesz arra, hogy hozzájárulását adja a változásokhoz, vagy visszavonja hozzájárulását.

Adatkezelők

Albania, DiaVita Shpk, Reg. No. L52305009L, Rruga "Papa Gjon Pali",Pallati 11/1, Kati 2, (ish Telesport), 1001 Tirane, DPO: al.dpo@diaverum.com

Argentina, Diaverum Argentina S.A, Reg. No. 30-69081505-9, Carlos Pellegrini 1163. Piso 2. C1009ABW CABA, DPO: DL-AR-Dataprotection@diaverum.com

Brazil, Diaverum Assistência Médica e Nefrológica Ltda, Reg. No. 35.219.214.556, Rua do Rocio, 291, set 92, Vila Olimpia, (04552-000), São Paulo – SP, DPO: Renan.Oliveira@diaverum.com

Chile, Diaverum Servicios Renales Chile Limitada, Reg. No. 76.136.545-2, Orinoco 90, Torre I, piso 19, Las Condes, 7560970 Santiago, DPO: chile@diaverum.com

China, Diaverum Guangzhou Medical Service Investment Ltd Co., Reg. No. 91440101MA5ANGBT1Q, Room 3102, Zhongjing Tower B, Poly Clover; No.406 of Huasui Road, Tianhe District, Guangzhou City, 510000 Guangdong, DPO: china@diaverum.com

France, Diaverum France GIE, Reg. No. FR78 480 477 785 00020, 6 rue Béranger, 69006 Lyon France, DPO: france.dataprotection@diaverum.com

Germany, Diaverum Deutschland GmbH, Reg. No. HRB 176303, Landsberger Str. 314, 80687 München, DPO: klar@brainosphere.com

Magyarország / Hungary, Diaverum Hungary Kft, Cg.:  01 09 262218, cím: Fürj u.2, 1124 Budapest, Hungary, tel: +36 1 550 0237, e-mail: hungary@diaverum.com, DPO / adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelo.Hungary@diaverum.com

Magyarország / Hungary, Diaverum Kft, cg: 01 09 707663, cím: Fürj u.2, 1124 Budapest, Hungary, tel: +36 1 550 0237, e-mail: hungary@diaverum.com, DPO / adatvédelmi tisztviselő: Adatkezelo.Hungary@diaverum.com

Italy, Diaverum Italia Srl, Reg. No. BA-336586, Via Giuseppe Solarino, 5 70124 Bari, DPO: Privacy.Italia@diaverum.com

Kazakhstan, Diaverum Kazakhstan Distribution LLP, Reg. No. 190840007321, 50/2 microdistrict 1

Postal index 050062, Almaty, Republic of Kazakhstan, DPO: infoKZ@diaverum.com

Lithuania, UAB Diaverum klinikos, Reg. No. 125746667, Mindaugo str. 23, LT03214 Vilnius

, DPO: dpo.lt@diaverum.com

Morocco, Centre d’Hémodialyse de Marrakech SARLAU, Reg. No. 10493, Quartier Hôpital Civil Angle Rue Allal Ben Ahmed  et Abou Hayyan, Taouhidi Gueliz CP 4000 Marrakech, DPO: maroc.dataprotection@diaverum.com

North Macedonia, PZU Diamed Makedonija, Reg. No. 6929184, Str. Jadranska Magistrala No. 1000, Skopje, DPO: macedonia@diaverum.com

Poland, Diaverum Polska Sp.z.o.o., Reg. No. KRS (National Court Register): 0000275027, REGON (National Business Registry Number, Statistical Number) : 140878910, Ul.Cylichowska 13/15, 04-769 Warszawa, DPO: pl-iod@diaverum.com

Portugal, Diaverum Investimentos E Servicos LDA., Reg. No. 511154097, Sintra Business Park, Zona Ind. Abrunheira Ed.4, Esc. 2 C, 2710-089 Sintra, Portugal, DPO: pt.dpo@diaverum.com

Romania, SC Diaverum Romania SRL, Reg. No. 25934329, Piata Charles de Gaulle, Nr.15 Et. 14, sector 1, 011857 Bucharest, DPO: ro.dpo@diaverum.com

Russia

Diaverum Russ LLC, Reg. No. 1117746608286, Turchaninov lane, 6/2, 119034 Moscow,

Sphera Estate LLC, Reg. No. 1126670001831, Ferina, 13, 450039 Ufa,

Ural Medical Centre LLC, Reg. No. 1136671035522, Sherbakova, 77, 1686620076 Ekaterinburg,

Diasan LLC, Reg. No. 1126670017165, Frontovykh, brigad, 6, 32, 450043 Ufa,

DPO: compliance.russia@diaverum.com

Saudi Arabia, Diaverum Holding AB branch, Reg. No. CR# 1010404294, Riyadh Front - Building N8, 9435 King Khaled International Airport, Riyadh 13413 – 3734, Kingdom of Saudi Arabia, DPO: SaudiArabia@diaverum.com

Spain, Diaverum Servicios Renales, S.L, Reg. No. B84991736, Avenida de Burgos, 21 – 28036 Madrid, DPO: es.dpo@diaverum.com

Sweden, Diaverum Sweden AB, Reg. No. 556209-2790, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö
sverige@diaverum.com, +46 46 287 30 00, DPO: se.dpo@diaverum.com

Sweden, Diaverum AB, Reg. No. 559140-5344, Hyllie Boulevard 53, 215 37 Malmö
info@diaverum.com, +46 46 287 30 00, DPO: se.dpo@diaverum.com

UK, Diaverum UK Ltd, Reg. No. 06614923, Blenheim Gate, 22-24 Upper Marlborough Road, AL1 3AL St Albans, Herts, DPO: uk.dpo@diaverum.com

Uruguay, Crani SRL, Reg. No. 214420160011, Dr. Duvimioso Terra 1911, 11800 Montevideo, DPO: uruguay@diaverum.com